Search
Close this search box.

Dokumenti

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 144/22, u daljnjem tekstu: Zakon) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona ili s njim povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona.

Koncesijska odobrenja

Podaci o naručitelju
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (KLASA: 007-01/23-01/01, URBROJ: 2137-112-23-91 od 28. prosinca 2023.)
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-55 od 14. srpnja 2017.)

Planovi nabave

NATJEČAJ za zapošljavanje za radno mjesto SURADNIK ZA PLANOVE UPRAVLJANJA

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove

Registar ugovora Javne ustanove
Napomena: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 144/22) i članku 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) registar ugovora za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije ustrojen je i objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Informacije o trošenju sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (proračunskog korisnika Koprivničko-križevačke županije) možete vidjeti OVDJE