Search
Close this search box.

Mura
(HR2000364)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Mura, označeno identifikacijskim brojem HR2000364 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Proteže se kroz Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju, a njegova ukupna površina iznosi 6.108,10 ha i ono obuhvaća donji tok rijeke Mure od njenog ulaska u Republiku Hrvatsku kod Čestijanca u Međimurskoj županiji do njenog ušća u rijeku Dravu.

U Koprivničko-križevačkoj županiji se nalazi na području Općine Legrad, a unutar njega se nalaze sukladno Zakonu o zaštiti prirode 2 posebno zaštićena područja i to: Regionalni park Mura-Drava i Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“.

Područje Mura (HR2000364) zbog fluvio-ledenjačkog vodnog režima i riječnog vodostaja ovisi o otapanju ledenjaka u Austriji i o količini padalina u zemljama sliva kroz koje prolazi, te ono uključuje mnoge vrijedne obalne šume, šljunkovite plićake, meandre, rukavce, mrtvice i šljunčare. Također to je i poplavno područje rijeke Mure okruženo mozaikom travnjaka i poljoprivrednim površinama.

Takvo karakteristično područje važno je za očuvanje 17 ciljnih vrsta i 4 ciljnih stanišnih tipova (kako je to prikazano u Tablici 1. i 2.).

Neke od ciljnih vrsta ekološke mreže Natura 2000 područja Mura HR2000364 su: rogati regoč (Ophiogomphus cecilia), barska kornjača (Emys orbicularis), dabar (Castor fiber), crnka (Umbra krameri) i dr., a neki od stanišnih tipova su: Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), te Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli. Također područje Mura je jedino od tri područja u kontinentalnoj biogeografskoj regiji važno za očuvanje slatkovodne vrste puža Anisus vorticulus.

Područje ekološke mreže Natura 2000 Mura (HR2000364) obuhvaćeno je planom upravljanja pod nazivom „Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ koji je u izradi.

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Mura (HR2000364)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2000364 Mura Beskralježnjaci 1 rogati regoč Ophiogomphus cecilia
1 / Anisus vorticulus
1 / Cucujus cinnaberinus
1 istočna vodendjevojčica Coenagrion ornatum
Gmazovi 1 barska kornjača Emys orbicularis
Sisavci 1 širokouhi mračnjak Barbastella barbastellus
1 velikouhi šišmiš Myotis bechsteinii
1 dabar Castor fiber
1 vidra Lutra lutra
Ribe 1 piškur Misgurnus fossilis
1 mali vretenac Zingel streber
1 crnka Umbra krameri
1 vijun Cobitis elongatoides
1 bjeloperajna krkuša Romanogobio vladykovi
1 Keslerova krkuša Romanogobio kessleri
1 tankorepa krkuša Romanogobio uranoscopus
Vodozemci 1 crveni mukač Bombina bombina

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Mura (HR2000364)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2000364 Mura Ciljni stanišni tip 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 3150
1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*
1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 9160

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn