Search
Close this search box.

„Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“

(RIVERSIDE)

Akronim:

“RIVERSIDE”

Trajanje projekta:

01. 09. 2020. – 31. 12. 2022.

Ukupna vrijednost projekta:

954.250,40 EUR

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj, Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije, Nacionalni park Dunav-Drava, Županija Zala, te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije kao vodeći partner

Kratki opis projekta

U okviru projekta „RIVERSIDE“ partneri su u prekograničnom području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav proveli brojne aktivnosti vezane za zaštitu i očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti tog područja, monitoring i praćenje stanja pojedinih važnih te Natura 2000 vrsta i staništa, obnovu močvarnih staništa, promociju, edukaciju i interpretaciju prirodnih vrijednosti tog područja. Također su izradili dokument „Zajednička politika upravljanja očuvanjem prirode na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“ (“Joint Nature Conservation Management Policy”), razvili bazu podataka o zaštićenim vrstama, te proveli aktivnosti vezane za suradnju lokalne zajednice i korisnika tog područja s javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima unutar rezervata biosfere.

U okviru projekta „RIVERSIDE“ Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je na projektnom području u Koprivničko-križevačkoj županiji provela niz aktivnosti u cilju promocije, edukacije i produbljivanja znanja javnosti o tom višestruko zaštićenom području koje je sastavni dio Regionalnog parka Mura-Drava, ekološke mreže Natura 2000 područja i od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Izradila je dvije studije i to: „Studiju ptica gnjezdarica rijeke Drave i priobalnih šuma Natura 2000 područja Gornji tok Drave na području Koprivničko-križevačke županije“ i „Studiju Inventarizacije ekološke i genetičke bioraznolikosti Natura 2000 područja Regionalnog parka Mura-Drava (HR2000364; HR5000014) u Koprivničko-križevačkoj županiji sa smjernicama za: monitoring, istraživanje, promociju, edukaciju te konzervaciju i zaštitu uz suzbijanje invazivnih vrsta“, nabavila opremu potrebnu za izradu prezentacijskih materijala i obradu podataka dobivenih istraživanjima, izradila edukativno-promotivne materijale i brošuru „Bioraznolikost Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Koprivničko-križevačke županije“, obnovila 4 promatračnice/vidikovca i 10 informativno-edukativnih tabli postavljenih u već ranije provedenim projektima te izradila i postavila 6 novih informativno-edukativnih tabli na području uz rijeke Muru i Dravu. Također je u cilju bolje suradnje s dionicima u tom višestruko zaštićenom području osnovala Suradničko vijeće Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Cilj projekta

Cilj projekta „RIVERSIDE“ bio je prekograničnom suradnjom osigurati bolje upravljanje zaštićenim područjima te bolji status Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova, povećati prepoznavanje vrijednosti i važnosti očuvanja tih vrsta i područja od strane lokalnih stanovnika i dionika.