Search
Close this search box.

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), omogućava pristup informacijama.

U cilju ostvarivanja pristupa informacijama Javna ustanova ustrojava sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja i načinom davanja informacija.

Pristup informacijama može se ostvariti na sljedeći način:

 1. Putem službene web stranice www.zastita-prirode-kckzz.hr: informacije o organizacijskoj strukturi, djelokrugu rada i nadležnosti Javne ustanove,
  – informacije o zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,
  – informacije o aktivnostima Javne ustanove,
  – informacije o znanstveno-istraživačkim aktivnostima, projektima i programima koje provodi i u kojima sudjeluje Javna ustanova,
  – informacije o javnoj nabavi roba, radova i usluga,
  – objave priopćenja za javnost,
  – objave publikacija, i drugo
  – informacije o javnim natječajima.
 2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije.
 4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 5. Drugi prikladan način za davanje određene informacije.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva koji se podnosi na sljedeće načine:
– pisanim putem na adresu Javne ustanove
    Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
    Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
– osobno na adresu Javne ustanove
    Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
    Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
    Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
– putem elektroničke pošte na adresu:
    zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr
– telefonom na broj:
    048/ 621 790

Obrasci za pristup informacijama:

Službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenice za informiranje) u Javnoj ustanovi su:
Željka Kolar, dipl.ing. i Marta Lenac, dipl.ing. (sukladno Odluci o određivanju službenika za informiranje u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije KLASA: 020-01/13-01/01, URBROJ: 2137-23-13-1 od 8. ožujka 2013. godine).

Kontakti službenica za informiranje:

Željka Kolar, dipl.ing.
Adresa: Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Tel: 048/ 621 790
E-mail: zeljka.kolar@zastita-prirode-kckzz.hr

Marta Lenac, dipl.ing.
Adresa: Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Tel: 048/ 621 790
E-mail: marta.lenac@zastita-prirode-kckzz.hr

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Javna ustanova će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:

 1. ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
 2. ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
 3. ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi njenom djelokrugu rada i aktivnostima
INFORMACIJA SADRŽAJ DOSTUPNOST
Akti Odluka o osnivanju Javne ustanove i Statut Javne ustanove A i B
Ustrojstvo i djelokrug rada Informacije o organizacijskoj strukturi i djelokrugu rada Javne ustanove A i B
Informacije o zaposlenicima Popis zaposlenika Javne ustanove, stručna sprema zaposlenika Javne ustanove, raspoređenost zaposlenika Javne ustanove na određeno radno mjesto u Javnoj ustanovi, kontakti zaposlenika u Javnoj ustanovi A i B
Ostali podaci o zaposlenicima Podaci o zaposlenicima i/ili vježbenicima i suradnicima B i C
Aktivnosti i događanja Razne informacije o radu i aktivnostima Javne ustanove, novosti, događanja, projekti, planovi, suradnja, najave i sl. A i B
Dokumenti koji reguliraju zaštitu prirode u ZDP na području KKŽ Zakon o zaštiti prirode, Odluke, Rješenja i Uredbe o proglašenju ZDP, Mjere zaštite za pojedini ZDP, Zaključci i Odluke o donošenju Mjera zaštite A i B
Mišljenja Mišljenja o utjecajima određenih zahvata na ZDP i ostale ZPV B
Popis ZDP na području KKŽ Popis ZDP na području KKŽ s obrazloženjem njihovih svojstava A i B
Naputci Razne upute JLS i ostalim pravnim i fizičkim subjektima vezano za problematiku ZP B
Zahtjevi, upiti i očitovanja Razni zahtjevi i upiti fizičkih i pravnih osoba vezani uz problematiku zaštite prirode na području KKŽ B
Podaci o radu Javne ustanove Godišnji financijski plan, Program rada i ostali planovi i podaci A i B
Javna nabava Godišnji planovi nabave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi A i B
Publikacije Promotivni materijali za pojedine ZPV B
Ostale informacije o ZDP na području KKŽ Sve informacije koje pravne ili fizičke osobe traže vezano za ZDP na području KKŽ (cjenici, informacije o posjetima, pravilima ponašanjai sl.) B
Dodjela koncesijskih odobrenja za pojedine djelatnosti u ZDP kojima upravlja Javna ustanova Informacija o načinu dodjele i o korisniku koncesijskog odobrenja A i B

Oznake:
– A – Informacije koje se nalaze na internetskoj stranici Javne ustanove (www.zastita-prirode-kckzz.hr)
– B – Informacije koje su dostupne na zahtjev
– C – Informacije koje nisu dostupne javnosti
KKŽ – Koprivničko-križevačka županija
ZDP – zaštićeni dijelovi prirode
ZPV – zaštićene prirodne vrijednosti
JLS – jedinica lokalne samouprave

Javna ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14 i 15/14).

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno općem aktu Javne ustanove, te zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Javna ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu