Search
Close this search box.

Ris
(HR2001319)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Ris, označeno identifikacijskim brojem  HR2001319 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. 

Čitavo to područje locirano je u Koprivničko-križevačkoj županiji na teritoriju Općine Rasinja, a njegova ukupna površina iznosi 916,52 ha. 

Ovo područje karakterizira složena struktura morfogenetskih tipova reljefa i složena orografska struktura koje su rezultat dinamičnih geotektonskih odnosa, hidrogeoloških uvjeta, klimatskih i antropogenih utjecaja uz prisutnost fluvijalnih i padinskih procesa, a njegovo dominantno tlo je gleični luvisol. Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su pleistocenske fluvijalne naslage i kopneni les.

Glavni cilj očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 Ris (HR2001319) je ciljna stanišna vrsta danja medonjica (Euplagia quadripunctaria*), te ciljni stanišni tip Aluvijalne šume (Alno-PadionAlnion incanae, Salicion albae) (kako je to prikazano u Tablici 1 i 2.).

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Ris (HR2001319)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2001319 Ris Beskralježnjaci 1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Ris (HR2001319)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2001319 Ris Ciljni stanišni tip 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion alba) 91E0*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn