Search
Close this search box.

Čepelovačke livade
(HR2001002)

Lycaena dispar, Izvor: Saxifraga – Dirk Hilbers.

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Čepelovačke livade, označeno identifikacijskim brojem HR2001002 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Čitavo to područje locirano je na teritoriju Koprivničko-križevačke županije, 5 km jugozapadno od Grada Đurđevca u blizini mjesta Čepelovac, a njegova ukupna površina iznosi 35,87 ha.

Ovo područje vlažnih livada smješteno je uz potok Žljeb na sjevernim obroncima Bilogore koje je dio područja doline potoka Barne, na kojem su prisutni aktivni riječni procesi. Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su pleistocenski kopneni les, a dominantno tlo su eutrični kambisoli.

Glavni cilj očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 Čepelovačke livade (HR2001002) su dvije ciljne vrste leptira kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar) i danja medonjica (Euplagia quadripunctaria*) kako je to prikazano u Tablici 1 i 2.

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Čepelovačke livade (HR2001002)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2001002 Čepelovačke livade Beskralježnjaci 1 kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Čepelovačke livade (HR2001002)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2001002 Čepelovačke livade Ciljni stanišni tip 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn