Search
Close this search box.

Fotogalerija

Posebni botanički rezervat Mali Kalnik

Posebni rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo

Posebni rezervat šumske vegetacije Crni jarki

Posebni ornitološki rezervat "Veliki Pažut"

Spomenik prirode Skupina stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koja se nalazi u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš na katastarskoj čestici broj 2219 k.o. Ždala

Spomenik prirode - Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca

Spomenik prirode - Staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa) u Močilama

Park šuma "Borik"

Spomenik parkovne arhitekture - Park kraj Osnovne škole "Vladimir Nazor" u Križevcima

Spomenik parkovne arhitekture - Park kraj Poljoprivredne škole u Križevcima