Search
Close this search box.

O nama

Osnivanje

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sa sjedištem u Koprivnici, Florijanski trg 4/II, osnovana je temeljem članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Odlukom županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/96, 7/97, 1/05, 10/05, 12/05 – pročišćen tekst, 12/09, 9/12 i 3/14.). Upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Bjelovaru 10. prosinca 1997. godine s matičnim brojem subjekta 010036938. Započela je s radom 1. travnja 1998. godine. U skladu s Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Statutu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10, 11/12, 12/12 i 8/14.) uređuju se pitanja važna za rad i djelokrug rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Dana 11. ožujka 2005. Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donosi Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kojom se mijenja naziv ustanove i usklađuje djelatnost ustanove. Trgovački sud u Bjelovaru dana 01. 12. 2005. izdaje Rješenje da je u sudski registar upisana promjena naziva ustanove iz „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije“ u „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije“, te ostale promjene.

Dana 4. siječnja 2013. godine Trgovački sud u Varaždinu izdaje Rješenje kojim se u Sudski registar upisuje promjena poslovne adrese Javne ustanove sa sjedištem u Koprivnici, Florijanski trg 4/II.

Dana 9. listopada 2014. godine Trgovački sud u Varaždinu donio je Rješenje kojim se u Sudski registar upisuje promjena naziva Javne ustanove u Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Javne ustanove, te druga pitanja od značenja za obavljanje poslova Javne ustanove pobliže se uređuju Statutom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10, 11/12, 12/12 i 8/14.).

Djelatnost

Osnovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji i to: posebnih rezervata, regionalnog parka, park šuma, značajnih krajobraza, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture.

Također Javna ustanova upravlja i područjima koja se nalaze na teritoriju Koprivničko-križevačke županije, a sastavni su dijelovi ekološke mreže Natura 2000 sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine“ broj 80/19).

Sve te djelatnosti Javna ustanova obavlja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

U sklopu svoje djelatnosti Javna ustanova obavlja slijedeće poslove:

 1. Zaštita
  – nadzire zaštićene dijelove prirode,
  – provodi mjere osiguranja i sprječavanje od oštećenja ili degradacije zaštićenih dijelova prirode,
 2. Održavanje
  – održava izvorne vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te osigurava mjere koje se provode u smislu održavanja
 3. Promicanje
  predstavlja vrijednost zaštićenih dijelova prirode te obavlja proučavanja i istraživanja zaštićenih dijelova prirode i osigurava uvjete za obavljanje tih poslova,
  – vodi evidenciju relevantnih podataka o zaštićenoj prirodi, organizira i sudjeluje u organizaciji turističkih obilazaka zaštićenih područja,
  – razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim dijelovima prirode,
  – promiče, organizira i koordinira znanstvena i stručna istraživanja vezana za zaštićene dijelove prirode Koprivničko-križevačke županije,
  – sudjeluje u organizaciji i provedbi edukacije o zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije,
  – provodi stalan monitoring i prati stanje temeljnih zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-križevačke županije.
 4. Nadzor
  – nadzire zaštićene dijelove prirode na području kojim upravlja,
  nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja.

Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Javne ustanove koje služe za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti, ali ne radi stjecanja dobiti. Sve te djelatnosti Javna ustanova obavlja kao javnu službu.

U svojem radu, a sukladno ukazanoj potrebi Javna ustanova surađuje s brojnim pravnim i fizičkim osobama, raznim ministarstvima, nevladinim udrugama, jedinicama regionalne lokalne samouprave i njihovim nadležnim uredima, odgojno-obrazovnim i znanstvenim institucijama, turističkim organizacijama te raznim drugim subjektima i čimbenicima koji su zainteresirani ili i sami sudjeluju u procesu zaštite prirode.

Rad Javne ustanove se financira iz sredstava županijskog proračuna osiguranih za tu namjenu, sredstava koje ustanova stekne obavljanjem svoje djelatnosti te iz drugih zakonom predviđenih izvora.

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova koje imenuje župan Koprivničko-križevačke županije.

Temeljem Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/21) članovi Upravnog vijeća Javne ustanove su:

 • Zdravko Matotan, predsjednik,
 • Marina Juratović, članica
 • Mladen Turk, član 
 • Antun Karas, član
 • Marta Lenac, članica (predstavnik zaposlenika).

 

Opći akti Javne ustanove

Zaključak o naknadi za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17)
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/21)