Search
Close this search box.

Bilogora i Kalničko gorje
(HR1000008)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj pod nazivom Bilogora i Kalničko gorje, označeno identifikacijskim brojem HR1000008 definirano je kao POP područje, značajno za očuvanje ptica.

Proteže se kroz Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju, a njegova ukupna površina iznosi 95.070,86 ha, te ona obuhvaća Bilogorsko i Kalničko gorje.

U Koprivničko-križevačkoj županiji locirano je na području gradova Koprivnica, Đurđevac i Križevci, te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Rasinja, Sokolovac, Sv. Ivan Žabno i Virje, a unutar njega se nalaze sukladno Zakonu o zaštiti prirode 2 posebno zaštićena područja i to: Posebni rezervat šumske vegetacije »Dugačko brdo« i Značajni krajobraz Kalnik.

Područje Bilogore i Kalničkog gorja (HR1000008) je brdsko područje kojeg čine šumska staništa u kojemu prevladavaju šume hrasta i graba te šume bukve dok je njegovo podnožje prekriveno livadama, uključujući i vlažne livade u dolinama potoka s obradivim površinama i intenzivno obrađivanim poljoprivrednim zemljištima.

Takvo karakteristično stanište pogodno je za gnijezđenje, zimovanje ili prelet brojnih vrsta ptica od kojih je (kako je to prikazano u Tablici 1.) njih 19 na popisu ciljnih vrsta ptica za područje ekološke mreže Natura 2000 Bilogora i Kalničko gorje HR1000008.

Neke od ciljnih vrsta ptica karakterističnih za ovo područje su: crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius), crna žuna (Dryocopus martius), bjelovrata muharica (Ficedula albicollis) i mala muharica (Ficedula parva) i brojne druge ptičje vrste.

Također ovo područje je vrlo važno jer uz područje Papuka jedino je područje u Hrvatskoj gdje se gnijezdi patuljasti orao (Hieraaetus pennatus).

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta ptica u području ekološke mreže Natura 2000 područja Bilogora i Kalničko gorje (HR1000008):

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Kategorija za ciljnu vrstu Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste Status
(G = gnjezdarica;
P = preletnica;
Z = zimovalica)
HR100008 Bilogora i Kalničko gorje 1 Bubo bubo ušara G
1 Caprimulgus europaeus leganj G
1 Ciconia ciconia roda G
1 Ciconia nigra crna roda G
1 Circus cyaneus eja strnjarica Z
1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G
1 Dendrocopos syriacus sirijski djetlić G
1 Dryocopus martius crna žuna G
1 Ficedulla albicollis bjelovrata muharica G
1 Ficedula parva mala muharica G
1 Hieraaetus pennatus patuljasti orao G
1 Lanius collurio rusi svračak G
1 Lanius minor sivi svračak G
1 Lullula arborea ševa krunica G
1 Pernis apivorus škanjac osaš G
1 Picus canus siva žuna G
1 Strix uralensis jastrebača G
1 Sylvia nisoria pjegava grmuša G
1 Columba oenas golub dupljaš G

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu: 1 = međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ; 2 = redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ.

Galerija - Bilogora i Kalničko gorje

Facebook
Twitter
LinkedIn