Search
Close this search box.

Ekološka mreža Natura 2000 područja

Što je Natura 2000?

Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od važnijih mehanizama zaštite prirode u Europskoj uniji koju čine najznačajnija područja za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova. Zakonodavni temelj za izradu ove mreže su Direktiva o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EZ) i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Direktiva o zaštiti ptica usvojena je 1979., a cilj je zaštititi divlje ptice i njihova najvažnija staništa diljem EU. Ograničava pojedine djelatnosti poput držanja ili prodaje divljih ptica, te uvodi zakonske mehanizme za regulaciju dr. aktivnosti poput lova kako bi se osigurala njihova održivost. Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore usvojena je 1992. godine od EU, a cilj joj je zaštititi oko 1000 vrsta (biljaka, sisavaca, gmazova, vodozemaca, riba i određenih skupina beskralješnjaka) te više od 230 stanišnih tipova (nekih vrsta močvarnih, travnjačkih, šumskih, morskih, obalnih i dr. staništa) tipičnih za Europu ali sve ugroženijih. Kod upravljanja Natura 2000 područjima u obzir se uzima interes i dobrobit ljudi koji u njima žive. Ekološka mreža Natura 2000 područja temeljni je program kojim Europska unija pokušava zaustaviti gubitak vrsta i staništa na svojem teritoriju.

Na europskoj razini ekološka mreža je sastavni dio sljedećih propisa:

 • Direktiva Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa te divljih životinjskih i biljnih vrsta (Direktiva o staništima) i Direktiva Vijeća 79/409/EEZ o očuvanju divljih ptica (Direktiva o pticama); temeljem navedenih direktiva utvrđuje se ekološka mreža Europske unije NATURA 2000
 • Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) temeljem koje se utvrđuje europska ekološka mreža – Smaragdna mreža (Emerald)
 • Zakoni o zaštiti prirode pojedinih europskih zemalja propisuju Nacionalnu ekološku mrežu

Natura 2000 u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine broj‟ broj 70/05, 139/08 i 57/11.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2007. godine donijela Uredbu o proglašenju ekološke mreže.

Prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine broj‟ 70/05, 139/08 i 57/11.) zaštita ekoloških sustava koji se nalaze u okviru ekološke mreže u Republici Hrvatskoj ostvaruje se provođenjem mjera očuvanja biološke raznolikosti u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora, te zaštitom stanišnih tipova. Ekološku mrežu na prijedlog Ministarstva proglašava Vlada.

Ekološki značajna područja su:

 • područja koja su biološki iznimno raznovrsna ili dobro očuvana, a koja su međunarodno značajna po mjerilima međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka,
 • područja koja bitno doprinose očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti u Republici Hrvatskoj,
 • područja stanišnih tipova koji su ugroženi na svjetskoj, europskoj ili državnoj razini,
 • staništa vrsta koje su ugrožene na svjetskoj, europskoj ili državnoj razini;
 • staništa endemičnih svojti za Republiku Hrvatsku,
 • područja koja bitno pridonose genskoj povezanosti populacija bioloških vrsta (ekološki koridori),
 • selidbeni putovi životinja,
 • očuvane šumske cjeline.

Nisu dopuštene radnje koje mogu dovesti do uništenja ili neke druge znatne ili trajne štete na ekološki značajnom području.

Ekološku mrežu u Republici Hrvatskoj (Natura 2000 područja) obuhvaća 36,67 % kopnenog teritorija i 16,26 % teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske, odnosno 29,34 % ukupne površine Republike Hrvatske i nju čine:

 • područja očuvanja značajna za ptice (POP) – to su područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa. Kao i područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti.
 • područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) – to su područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.
 • vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS)
 • posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS)