Search
Close this search box.

Zaštićenih područja
0
  • 5 posebnih rezervata
  • regionalni park
  • 3 spomenika prirode
  • 3 značajna krajobraza
  • 2 park šume
  • spomenika parkovne arhitekture
Područja ekološke mreže Natura 2000
0
  • 2 područja očuvanja značajna za ptice (POP)
  • 13 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)

Zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Koprivničko-križevačkoj županiji