Search
Close this search box.

Gornji tok Drave
(HR1000014)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Gornji tok Drave označeno identifikacijskim brojem HR1000014 definirano je kao POP područje, značajno za očuvanje ptica.

Proteže se kroz Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku i Virovitičko-podravsku županiju, a njegova ukupna površina iznosi 22.981,54 ha i ono obuhvaća gornji dio toka rijeke Drave od Donje Dubrave do Terezinog polja.

U Koprivničko-križevačkoj županiji prostire se na području općina Legrad, Đelekovec, Drnje, Peteranec, Gola, Molve, Hlebine, Novo Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a unutar njega se nalaze sukladno Zakonu o zaštiti prirode 5 posebno zaštićenih područja i to: Regionalni park Mura-Drava, Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“, Značajni krajobraz Čambina, Spomenik prirode skupina stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koja se nalaze u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš, te dio Značajnog krajobraza Jelkuš.

Područje Gornjeg toka Drave (HR1000014) je očuvani kompleks riječnih staništa sa šljunkovitim otocima i sprudovima. Obuhvaća mnoštvo malih pritoka, mrtvica, jezera, bara i šljunčara, a dio tog područja čine šumska staništa u kojima prevladavaju šume hrasta lužnjaka, vrbovo-topolove riječne šume, te šikare, livade i poljodjelske površine.

Takvo karakteristično stanište pogodno je za gnijezđenje, zimovanje ili prelet brojnih vrsta ptica od kojih je (kako je to prikazano u Tablici 1.) njih 37 na popisu ciljnih vrsta ptica za područje ekološke mreže Natura 2000 Gornji tok Drave HR1000014.

Neke od ciljnih vrsta karakteristične za riječna staništa su: mala čigra (Sterna albifrons), crvenokljuna čigra (Sterna hirundo), modrovoljka (Luscinia svecica), mala prutka (Actitis hypoleucos), bregunica (Riparia riparia), a za šumska staništa su: crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius), orao štekavac (Haliaeetus albicilla), pjegava grmuša (Sylvia nisoria) i brojne druge ptičje vrste.

Područje ekološke mreže Natura 2000 Gornji tok Drave (HR1000014) obuhvaćeno je planom upravljanja pod nazivom „Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ koji je u izradi.

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta ptica u području ekološke mreže Natura 2000 područja Gornji tok Drave (HR1000014):

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Kategorija za ciljnu vrstu Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste Status
(G = gnjezdarica;
P = preletnica;
Z = zimovalica)
HR1000014 Gornji tok Drave 2 Actitis hypoleucos mala prutka G
1 Alcedo atthis vodomar G
2 Anas strepera patka kreketaljka G
1 Ardea purpurea čaplja danguba P
1 Botaurus stellaris bukavac G P Z
1 Casmerodius albus velika bijela čaplja P Z
1 Ciconia ciconia roda G
1 Ciconia nigra crna roda G
1 Circus cyaneus eja strnjarica Z
1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G
1 Dryocopus martius crna žuna G
1 Egreta garzetta mala bijela čaplja P
1 Falco columbarius mali sokol Z
1 Ficedulla albicollis bjelovrata muharica G
1 Haliaeetus albicilla štekavac G
1 Ixobrychus minutus čapljica voljak G P
1 Luscinia svecica modrovoljka G P
1 Nycticorax nycticorax gak P
1 Pernis apivorus škanjac osaš G
1 Phalacrocorax pygmeus mali vranac Z
1 Picus canus siva žuna G
2 Riparia riparia bregunica G
1 Sterna albifrons mala čigra G
1 Sterna hirundo crvenokljuna čigra G
1 Sylvia nisoria pjegava grmuša G
2 Značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica
Anas acuta patka lastarka
Anas crecca kržulja
Anas penelope zviždara
Anas plathyrhynchos divlja patka
Anas querquedula patka pupčanica
Aythya ferina glavata patka
Aythya fuligula krunata patka
Bucephala clangula patka batoglavica
Cygnus olor crvenokljuni labud
Fulica atra liska
Netta rufina patka gogoljica
Rallus aquaticus kokošica
Vanellus vanellus vivak

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu: 1 = međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ; 2 = redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ.

Galerija - Gornji tok Drave

Facebook
Twitter
LinkedIn