Search
Close this search box.
Life Restore for MDD logotip

„LIFE RESTORE for MDD – Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers“

(LIFE RESTORE for MDD)

Akronim:

LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD

Trajanje projekta:

1. listopada 2023. – 30. rujna 2028.

Ukupna vrijednost projekta:

20.024.000,00 eura

Izvor financiranja:

LIFE Programme 2021. – 2027.

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, WWF Austrija, Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, WWF Mađarska, Slovenska agencija za vode, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatske vode, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Ured vlade pokrajine Štajerske, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Slovenski državni gozdovi d.o.o, Regionalna razvojna agencija Jugoistočne Štajerske – Štajerska vulkanska zemlja, Javna ustanova “PRIRODA Varaždinske županije”, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Uprava Nacionalnog parka Balaton-felvidéki

Kratki opis projekta

“LIFE RESTORE for MDD – Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mure, Drave i Dunava” fokusira se na očuvanje i obnovu najvećeg prekograničnog priobalnog šumskog ekosustava u slivu rijeke Dunav. Tijekom 5 godina, 17 partnera iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije zajednički će raditi protiv degradacije prioritetnih stanišnih tipova 91E0* i 91F0 (Aluvijalne šume i Poplavne miješane šume), obnavljanjem 29 lokacija uz rijeke i uspostavljanjem 2.472 hektara otpornijih poplavnih šuma, kao i ponovnim povezivanjem 45.230 metara riječnih rukavaca, te distribucijom 966.000 m³ sedimenta kroz riječnu dinamiku. Područje projekta je 2.071,6 km2 velik riječni koridor koji povezuje 17 Natura 2000 područja i druga zaštićena područja unutar UNESCO-vog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Međusektorski projektni konzorcij upravljača zaštićenim prirodnim područjima, vodama, šumama, te regionalni upravljači i nevladine organizacije bavit će se prijetnjama kao što su regulacija rijeka, neodrživa praksa gospodarenja šumama, širenje invazivnih stranih vrsta, gubitak raznolikosti, slabo usklađeno prekogranično planiranje obnove, te smanjenje pritiska i štetnog djelovanja istih na predmetna prioritetna staništa.
U okviru projekta Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) namjerava provesti aktivnosti koje su vezane za uklanjanje i sprečavanje širenja invazivnih stranih vrsta na području koje se nalazi unutar Regionalnog parka Mura-Drava, na lokaciji u blizini prve Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji, odnosno u blizini ušća Mure u Dravu. Kako bi se utvrdile mikrolokacije na kojima se nalaze invazivne strane vrste Javna ustanova planira angažirati vanjskog stručnjaka koji će izraditi studiju i provesti osnovni monitoring (odrediti nulto stanje) u kojem će se utvrditi prisutne invazivne biljne vrste u tom području, te locirati prioritetne lokacije s kojih je potrebno uklanjanje tih biljnih invazivnih stranih vrsta. Studija će također predložiti mjere i metode za uklanjanje invazivnih stranih vrsta, te dati smjernice za edukaciju šire javnosti o invazivnim stranim vrstama i njihovoj prijetnji bioraznolikosti. Također, u okviru projekta planirano je uklanjanje invazivnih stranih vrsta s projektnog područja i monitoring područja na kojem se provode aktivnosti čišćenja odnosno uklanjanja invazivnih stranih vrsta. Osim toga, Javna ustanova planira nabaviti i opremu za potrebe provedbe monitoringa područja te za edukativne aktivnosti odnosno radionice koje namjerava provesti za djecu raznih dobnih skupina i ključne dionike u cilju informiranja o invazivnim stranim vrstama, njihovoj prijetnji bioraznolikosti i opasnosti koju one predstavljaju za stanište poplavnih šuma.

Cilj projekta

Očuvanje i obnova poplavnih šuma u NATURA 2000 područjima Europske unije, duž dunavskog sliva uz rijeke Muru, Dravu i Dunav, te sprečavanje uzroka degradacije tih šuma.

NATURA 2000
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Projekt je su-financiran sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili CINEA. Ni Europska unija ni CINEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.