Search
Close this search box.

Gornji tok Drave
(HR5000014)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Gornji tok Drave, označeno identifikacijskim brojem  HR5000014 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. 

Proteže se kroz Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku i Virovitičko-podravsku županiju, a njegova ukupna površina iznosi 22.981,54 ha i ono obuhvaća gornji dio toka rijeke Drave od Donje Dubrave do Terezinog polja.

U Koprivničko-križevačkoj županiji prostire se na području općina Legrad, Đelekovec, Drnje, Peteranec, Gola, Molve, Hlebine, Novo Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a unutar njega se nalazi 5 sukladno Zakonu o zaštiti prirode posebno zaštićenih područja i to: Regionalni park Mura-Drava, Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“, Značajni krajobraz Čambina, Spomenik prirode skupina stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koja se nalaze u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš, te dio Značajnog krajobraza Jelkuš.

Područje Gornjeg toka Drave (HR5000014) je jedini očuvani kompleks riječnih staništa sa šljunkovitim otocima i sprudovima. Obuhvaća mnoštvo aktivnih rukavaca, malih pritoka, mrtvica, jezera, bara i šljunčara,  a dio tog područja čine šumska staništa u kojima prevladavaju šume hrasta lužnjaka, vrbovo-topolove riječne šume, te šikare, livade i poljodjelske površine. To područje značajno je za brojne vrste i staništa koja su ugrožena na europskoj razini, od kojih 29 vrsta i 8 stanišnih tipove nalazi se na popisu ciljnih vrsta i stanišnih tipova (kako je to prikazano u Tablici 1. i 2.).

Neke od ciljnih vrsta karakterističnih za područje ekološke mreže Natura 2000 Gornji tok Drave (HR5000014) su: rogati regoč (Ophiogomphus cecilia), barska kornjača (Emys orbicularis), crveni mukač (Bombina bombina), dabar (Castor fiber), veliki vodenjak (Triturus carnifex), mala svibanjska riđa (Euphydryas maturna) i brojne druge,  neki od ciljnih stanišnih tipova Gornjeg toka Drave su: Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia i drugi.

Područje ekološke mreže Natura 2000 Gornji tok Drave (HR5000014) obuhvaćeno je planom upravljanja pod nazivom „Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ koji je u izradi.

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Gornji tok Drave (HR5000014)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR5000014 Gornji tok Drave Beskralježnjaci 1 rogati regoč Ophiogomphus cecilia
1 veliki tresetar Leucorhinia pectoralis
1 kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar
1 jelenak Lucanus cervus
1 hrastova strizibuba Cerambyx cerdo
1 mala svibanjska riđa Euphydryas maturna
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*
1 Cucujus cinnaberinus
1 istočna vodendjevojčica Coenagrion ornatum
Gmazovi 1 barska kornjača Emys orbicularis
Sisavci 1 širokouhi mračnjak Barbastella barbastellus
1 velikouhi šišmiš Myotis bechsteinii
1 dabar Castor fiber
1 vidra Lutra lutra
Ribe 1 bolen Aspius aspius
1 piškur Misgurnus fossilis
1 prugasti balavac Gymnocephalus schraetser
1 veliki vretenac Zingel zingel
1 mali vretenac Zingel streber
1 crnka Umbra krameri
1 sabljarka Pelecus cultratus
1 Balonijev balavac Gymnocephalus baloni
1 zlatni vijun Sabanejewia balcanica
1 bjeloperajna krkuša Romanogobio vladykovi
1 gavčica Rhodeus amarus
1 plotica Rutilus virgo
Vodozemci 1 crveni mukač Bombina bombina
1 veliki panonski vodenjak Triturus dobrogicus
1 veliki vodenjak Triturus carnifex

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Gornji tok Drave (HR5000014)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR5000014 Gornji tok Drave Ciljni stanišni tip 1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 9160
1 Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica 3230
1 Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 3270
1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 3150
1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*
1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
1 Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsio ili Fraxinus angustifolia 91F0
1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 3130

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Galerija - Gornji tok Drave (POVS)

Facebook
Twitter
LinkedIn