Search
Close this search box.
Natura 2000 logo
Logo Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

„Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Trajanje projekta:

lipanj 2017. – prosinac 2022. (produžetak srpanj 2023.)

Ukupna vrijednost projekta:

186.497.150 kuna

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projektni partneri:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Zavod za zaštitu okoliša i prirode te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Uprava za zaštitu prirode kao korisnik projeta.

Suradnici u projektu:

Svi hrvatski nacionalni parkovi, parkovi prirode, te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode u Republici Hrvatskoj, a jedna od njih je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

O projektu:

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska preuzela je i obavezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajna za ptice (POP) te područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS). U okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže na teritoriju Republike Hrvatske (za najmanje 200 područja). Osim toga radi boljeg upravljanja šumskim ekosustavima ovim će se projektom izraditi 7 programa zaštite, njege i obnove šuma. A u svrhu utvrđivanja financijskih potreba i financiranja provedbe prioritetnih mjera koje se provode u svrhu očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja Ekološke mreže Natura 2000 i s njom povezane zelene infrastrukture u okviru projekta izraditi će se i dokument „Prioritetni akcijski okvir – PAO“ (eng. Prioritised action framework, PAF). U projektu su planirane aktivnosti unaprjeđenja postojećih informacijsko komunikacijskih tehnologija, alata u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode (Informacijski sustav zaštite prirode – Bioportal), te će se nabaviti oprema neophodna za izradu planova upravljanja te samo upravljanje. Također će se provesti i terensko prikupljanje podataka u svrhu određivanja stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, kako bi se definirali ciljevi očuvanja i prijedlozi mjera, odnosno aktivnosti za njihovo očuvanje i/ili poboljšanje stanja. Dok će se u cilju stjecanja potrebnih vještina i stručnog znanja za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000 provesti niz edukacijskih aktivnosti i terenskih treninga.
Kao jedan od suradnika u projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dobila je terensko osobno vozilo i za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 koja se nalaze u Koprivničko-križevačke županije u okviru projekta izrađuje dva plana upravljanja i to:

„Plan upravljanja Regionalnim Parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže“
S obzirom da se područje Regionalnog parka Mura-Drava kao i područja ekološke mreže Natura 2000 koje su u njegovom obuhvatu proteže kroz više županija taj plan upravljanja zajednički izrađuju javne ustanove za zaštitu prirode Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije, a MINGOR je u okviru projekta angažirao vanjske suradnike/konzultante koji surađuju s javnim ustanovama i pomažu kod izrade tog plana. Ovaj plan obuhvaća ukupno 14 posebno zaštićenih područja te 12 područja ekološke mreže Natura 2000, od kojih 8 predstavljaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) te 4 područja očuvanja značajna za ptice.
Unutar tog plana na teritoriju Koprivničko-križevačke županije nalaze se sljedeća zaštićena područja i to: dio Regionalnog parka Mura-Drava, Posebni ornitološki rezervat “Veliki Pažut”, Značajni krajobraz Čambinu, Spomenik prirode skupina stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koji se nalaze u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš i Značajni krajobraz Jelkuš, te obuhvaća dijelove ekološke mreže Natura 2000 područja i to: Gornji tok Drave (HR1000014), Gornji tok Drave (HR5000014) i Mura (HR2000364).
„Plan upravljanja Regionalnim Parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže“ se izrađuje te se planira izraditi do kraja provedbe projekta, a odnositi će se na razdoblje provedbe od 2024. do 2033. godine.

„Plan upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski“
S obzirom na činjenicu da se taj Plan upravljanja izrađuje za zaštićeno područje Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i za područje ekološke mreže Natura 2000 Đurđevački peski (HR2000571) koje se cijelo nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i njime upravlja samo Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, njega Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije samostalno izrađuje, dok je MINGOR u okviru projekta angažirao vanjske suradnike/konzultante koji surađuju s javnim ustanovama i pomažu kod izrade tog plana.
„Plan upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski“ je izrađen te je za njega provedena javna rasprava.

Cilj projekta

Cilj projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ je razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u ekosustavima kopnenih voda, izradom plana financiranja te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja. Uz aktivnosti svi partneri će biti u međusobnoj komunikaciji u cilju očuvanja ekološke mreže, ali i prirode u cijelosti.