Search
Close this search box.

Značajni krajobraz
Jelkuš

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Značajni krajobraz Jelkuš
 • Kategorija zaštite:
 • značajni krajobraz
 • Datum proglašenja:
 • 08.11.2001.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Skupština Virovitičko-podravske županije
 • Akt o proglašenju:
 • Odluka o proglašenju lokaliteta Jelkuš zaštićenim krajolikom, KLASA: 023-01/01-01/183, URBROJ: 2189/1-01-1 od 30.10.2001.
 • Broj službenog glasila:
 • „Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije“ broj 06/01
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 250,00 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 443

O području:

Lokalitet Jelkuš smješten je na najistočnijem dijelu Koprivničko-križevačke županije na granici s Virovitičko-podravskom županijom. Zaštićenim područjem proglasila ga je Županijska skupština Virovitičko-podravske županije. Njegova granica proteže se uz državnu granicu s Republikom Mađarskom od graničnog kamena oznake B 618 prema istoku do graničnog kamena označenog kao B 648 te obalom rijeke Drave na lijevoj strani uzvodno do početne točke graničnog kamena B 618. Zauzima površinu od 291,6 ha od kojih je cca 5,00 ha na području Koprivničko-križevačke županije dok je preostali dio na području Virovitičko-podravske županije.

To je pješčani sprud i mjesto je gniježđenja brojnih ptica poput kulika sljepčića (Charadrius dubius), crvenokljune čigre (Sterna hirundo), male čigre (Sterna albifrons), male prutke (Actitis hypoleucos), vivka (Vanellus vanellus).

Područje je dio ekološke mreže Natura 2000 područja pod nazivom „Gornji tok Drave“ identifikacijskog broja „HR5000014“ važno kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) i „Gornji tok Drave“ identifikacijskog broja „HR1000014“ kao područje važno za očuvanje ptica (POP).

Također to područje je i sastavni dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji je proglašen između pet država (Hrvatska, Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija).

 • Odluka o proglašenju lokaliteta Jelkuš zaštićenim krajolikom („Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije“ broj 06/01)
 • Plan upravljanja Regionalni parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
Facebook
Twitter
LinkedIn