Search
Close this search box.

Crni jarki
(HR2000570)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Crni jarki, označeno identifikacijskim brojem HR2000570 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Čitavo to područje locirano je na teritoriju Koprivničko-križevačke županije, te se proteže kroz područje općina Kalinovac i Podravske Sesvete, ukupne površine od 522,06 ha, a unutar njega nalazi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode i jedno posebno zaštićeno područje Posebni rezervat šumske vegetacije „Crni jarki“.

Ovo područje nalazi se u nizinskom području Podravine u blizini rijeke Drave oko 5 km jugoistočno od Grada Đurđevca. Karakteristične litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenski eolski pijesci.

Glavni cilj očuvanja na području ekološke mreže Natura 2000 Crni jarki HR2000570 su dvije ciljne vrste leptira kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar) i danja medonjica (Euplagia quadripunctaria*), te jedan ciljni stanišni tip aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (kako je to prikazano u Tablici 1 i 2.).

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Crni jarki (HR2000570)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2000570 Crni jarki Beskralježnjaci 1 kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Crni jarki (HR2000570)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2000570 Crni jarki Ciljni stanišni tip 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion alba) 91E0*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn