Search
Close this search box.

Kloštarski (Kalinovački) peski
(HR2000572)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Kloštarski (Kalinovački) peski, označeno identifikacijskim brojem HR2000572 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Čitavo to područje locirano je u Koprivničko-križevačkoj županiji, te se proteže kroz općine Kalinovac i Kloštar Podravski u ukupnoj površini od 28,14 ha.

Ovo područje uz Đurđevačke peske je još jedno područje koje predstavlja posljednje ostatke 12 km dugog pojasa Podravskih pijesaka. Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenski eolski pijesci. Ti su pijesci nastali pod kombiniranim djelovanjem fluvijalnih i eolskih procesa u kvartaru, a tlo zastupljeno na ovom području je ranker na pijesku.

Glavni cilj očuvanja na području ekološke mreže Natura 2000 Kloštarski (Kalinovački) peski HR2000572 su dvije ciljne vrste leptira: danja medonjica (Euplagia quadripunctaria*) i kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar), te dva ciljna stanišna tipa: Kontinentalne panonske sipine i Panonski travnjaci na pijesku (kako je to prikazano u Tablici 1. i 2.).

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Kloštarski (Kalinovački) peski (HR2000572)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2000572 Kloštarski (Kalinovački) peski Beskralježnjaci 1 kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Kloštarski (Kalinovački) peski (HR2000572)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2000572 Kloštarski (Kalinovački) peski Ciljni stanišni tip 1 Kontinentalne panonske sipine 2340*
1 Panonski travnjaci na pijesku 6260*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn