Search
Close this search box.

Park šuma
"Borik"

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Park šuma “Borik”
 • Kategorija zaštite:
 • park-šuma
 • Datum proglašenja:
 • 29.03.1995.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije
 • Akt o proglašenju:
 • Rješenje o proglašenju šume »Borik« park šumom KLASA: 321-01/91-01/10, URBROJ: 2137-01-94-1 
 • Broj službenog glasila:
 • „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/95
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 115,18 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 474

O području:

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 30/94.) i uz suglasnost Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, šuma Borik je 29. ožujka 1995. godine, Rješenjem koje je donijela Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije, proglašena park-šumom Borik. Park-šuma Borik dio je gospodarske jedinice Đurđevački peski te obuhvaća odsjeke i odjele 6a, 6b, 6c, 6f, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c i 8d ukupne površine 117,55 ha, a područjem gospodare Hrvatske šume – šumarija Đurđevac. Teritorijalno je smještena sjeverno i sjeveroistočno nedaleko grada Đurđevca te zauzima pješčane brežuljke obrasle kulturama stotinjak godina starih stabala običnog bora (Pinus sylvestris) i crnog bora (Pinus nigra), bagrema i autohtone bjelogorice. Kultura običnog bora ima površinu 69,75 ha gospodarske jedinice te je sastojina nastala umjetnim putem sadnjom sadnica pri pošumljavanju i smirivanju pijeska. Kultura crnog bora ima površinu 26,86 ha te je sastojina ove kulture također nastala umjetnim putem sadnjom sadnica. Kultura bagrema ima površinu 20,94 ha ove gospodarske jedinice. Od ostalih kultura prisutni su hrast lužnjak, divlja trešnja, lipa. Od biljnih nametnika na području park-šume prisutne su imele (Viscum album), bršljan (Hedera helix), lišajevi i penjačice, a od šumskog korova najzastupljenija je kupina (Rubus sp.). Od ostalih vrsta korova vrlo je prisutna i bazga (Sambucus nigra).

Na području park-šume Borik nalazi se i sportsko-rekreativna zona u kojoj su uređeni umreženi putevi i trim-staza koja je idealna za trčanje, vježbanje, šetanje, vožnju biciklom. Na području park-šume Borik dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašena park-šumom. Također je izrađen i Program zaštite šuma za područje park-šume Borik za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2026. godine kao dio Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom Đurđevački Peski.

 • Rješenje o proglašenju šume »Borik« park šumom („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/95)

Karta - Park šuma Borik

Galerija - Park šuma Borik

Facebook
Twitter
LinkedIn