Search
Close this search box.
Datum objave: 8. 1. 2021.

Na temelju članka 135. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, broj 80/13., 14/19. i 127/19.), članka 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 25. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/05., 11/05., 14/05., 18/09., 12/10., 11/12., 12/12. i 8/14.) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivrednog, biološkog (ekološkog) ili šumarskog smjera,
– da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i na rukovodećim poslovima u zaštiti prirode, te da posjeduje organizacijske sposobnosti.

Uvjete utvrđene za radno mjesto iz ovog natječaja ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu, sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine” broj 107/07. i 118/12.).

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine, a ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Ista se osoba po isteku mandata može ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine”, broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine”, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • kratak životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili putovnice),
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili potvrda o radnopravnom statusu osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
  • presliku dokaza o obavljanju rukovodećih poslova (ugovor o radu, imenovanje i sl.).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, s naznakom „Prijava za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

S Vašim osobnim podacima postupati ćemo sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine” broj 42/18.), uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

KLASA: 023-01/21-01/01
URBROJ: 2137-23-21-5 od 4. siječnja 2021.

Objavljeno u „Narodnim novinama“ broj 2/2021 od 8. siječnja 2021. godine