Search
Close this search box.

Zaštićena područja

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) zaštićeno područje je geografski jasno određen dio prirode kopna ili mora, koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih usluga ekološkog sustava. Zaštićena područja mogu biti od državnog i lokalnog značenja i sukladno tome raspoređuju se u devet kategorija i to:

  • strogi rezervat je područje kopna i/ili mora s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo očuvanju izvorne prirode
  • nacionalni park je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koje obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava
  • posebni rezervat je područje kopna i/ili mora od osobitog značenja zbog jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ili je ugroženo stanište ili stanište ugrožene divlje vrste, a prvenstveno je namijenjen očuvanju tih vrijednosti
  • park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima
  • regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi
  • spomenik prirode je pojedinačni neizmijenjeni dio prirode koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost)
  • značajni krajobraz (to je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje)
    park-šuma (to je prirodna ili sađena šuma, veće bioraznolikosti i/ili krajobrazne raznolikosti, a koja je namijenjena i odmoru i rekreaciji)
  • spomenik parkovne arhitekture (to je umjetno oblikovani prostor – perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park – koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost).

Zaštićena područja unutar spomenutih kategorija raspoređuju se u zaštićena područja od državnog značenja (strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat i park prirode) i lokalnog značenja (regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture).

 

Tablica 1. Prikaz kategorije zaštićenih područja, njihova namjena i razina upravljanja

Kategorija zaštite Namjena Razina upravljanja
Strogi rezervat očuvanje izvorne prirode, praćenje stanja prirode te obrazovanje državna i županijska
Nacionalni park očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti, znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna državna
Posebni rezervat očuvanje radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, a osobitog je znanstvenog značenja državna, županijska, općinska, gradska
Park prirode zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, odgojno-obrazovna, kulturno-povijesna, turističko-rekreacijska namjena državna
Regionalni park zaštita krajobrazne raznolikosti, održivi razvoj i turizam županijska
Spomenik prirode ekološka, znanstvena, estetska ili odgojno-obrazovna županijska i općinska
Značajni krajobraz zaštita krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja, odmor i rekreacija županijska i općinska
Park-šuma očuvanje prirodne ili sađene šume veće krajobrazne vrijednosti, odmor i rekreacija županijska, općinska i gradska
Spomenik parkovne arhitekture očuvanje umjetno oblikovanog prostora odnosno stabla koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost županijska