Search
Close this search box.

Kalnik - Vranilac
(HR2001318)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Kalnik-Vranilac, označeno identifikacijskim brojem  HR2001318 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. 

Proteže se kroz Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju u blizini vrha planine Kalnik, a njegova ukupna površina iznosi 23,30 ha.

U Koprivničko-križevačkoj županiji prostire na području Općine Kalnik, a unutar njega nalazi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode posebno zaštićeno područje Značajni krajobraz Kalnik.

Ovo područje karakterizira reljefna raznolikost, njena struktura, kao i posebna mikroklima koje ovom području daje specifično kulturno i povijesno nasljeđe, s bogatstvom biljnih zajednica, od kojih je posebno značajna vegetacija na karbonatnim stijenama.

Glavni cilj očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 Kalnik-Vranilac (HR2001318) su dva ciljna stanišna tipa: Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom i Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu (kako je to prikazano u Tablici 1.).

Tablica 1. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Kalnik-Vranilac (HR2001318)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2001318 Kalnik - Vranilac Ciljni stanišni tip 1 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom 8210
1 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu 6110*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn