Search
Close this search box.

Zovje
(HR2000672)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Zovje, označeno identifikacijskim brojem HR2000672 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Čitavo to područje locirano je u Koprivničko-križevačkoj županiji na teritoriju Općine Koprivnički Ivanec, ukupne površine od 1,60 ha, a unutar njega nalazi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode i i jedno posebno zaštićeno područje Spomenik prirode Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca. 

Područje ekološke mreže Natura 2000 Zovje (HR2000672) obuhvaća ciljni stanišni tip nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) koje predstavljaju važno stanište za očuvanje dviju ciljnih vrsta leptira livadnih plavaca: veliki livadni plavac (Phengaris teleius) i zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous), kako je to prikazano u Tablici 1. i 2.

Ovi leptiri žive na vlažnim biotopima, a njihov opstanak uvjetuje biljka krvara (Sanguisorba officinalis). Također za opstanak ove specifične životne zajednice leptira livadnih plavaca potrebni su i mravi kao i održavanje staništa vlažnih nizinskih livada.

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Zovje (HR2000672)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2000672 Zovje Beskralježnjaci 1 veliki livadni plavac Phengaris teleius
1 zagasiti livadni plavac Phengaris nausithous

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Zovje (HR2000672)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2000672 Zovje Ciljni stanišni tip 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn