Search
Close this search box.

Peteranec
(HR2000368)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Peteranec, označeno identifikacijskim brojem HR2000368 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Čitavo to područje locirano je u Koprivničko-križevačkoj županiji na području Grada Koprivnice i Općine Peteranec, a njegova ukupna površina iznosi 203,39 ha.

Ovo područje obuhvaća nizinske vlažne livade u blizini rijeke Drave, a litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenske močvarne naslage glina i glineni muljevi, uz prisutnost glinenih i tresetnih tla.

Glavni cilj očuvanja na području ekološke mreže Natura 2000 Peteranec HR2000368 je jedna ciljna vrsta leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), te jedan ciljni stanišni tip nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) kako je to prikazano u Tablici 1.i 2.

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Peteranec (HR2000368)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2000368 Peteranec Beskralježnjaci 1 veliki livadni plavac Phengaris teleius

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Peteranec (HR2000368)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2000368 Peteranec Ciljni stanišni tip 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn