Search
Close this search box.

Crna gora
(HR2001320)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Crna gora, označeno identifikacijskim brojem  HR2001320 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. 

Čitavo to područje locirano je u Koprivničko-križevačkoj županiji na teritoriju Grada Koprivnice, a njegova ukupna površina iznosi 145,23 ha. 

Područje Crna gora je nizina koja je ispresijecana potokom i prisutnim fluvijalnim procesima, a njene karakteristične litostratigrafske jedinice su pleistocenske fluvijalne naslage 

Glavni cilj očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 Crna gora (HR2001320) su dvije ciljne vrste leptira danja medonjica (Euplagia quadripunctaria) i Grundov šumski bijelac (Leptidea morsei) (prikazane u Tablici 1.).

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Crna gora (HR2001320)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2001320 Crna gora Beskralježnjaci 1 Grundov šumski bijelac Leptidea morsei
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn