Search
Close this search box.

Đurđevački peski
(HR2000571)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Đurđevački peski, označeno identifikacijskim brojem HR2000571 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Čitavo to područje locirano je na teritoriju Koprivničko-križevačke županije, te se proteže područjem Grada Đurđevca i Općine Kalinovac, na ukupnoj površini od 23,54 ha. Unutar tog područja ekološke mreže Natura 2000 nalazi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode i jedno posebno zaštićeno područje Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci.

Ovo područje uz Kloštarske (Kalinovačke) peske predstavlja jedno od posljednjih ostataka 12 km dugog pojasa Podravskih pijesaka poznat i pod nazivom „Hrvatska Sahara“. Pokretni sivo-žućkasti pijesak kojeg karakterizira izmjena pješčanih humaka i udubljenja u visini 4-6 m, odredio je karakteristični reljef područja Đurđevački peski koji je valovit. Takav specifičan reljef odražava se i na specifičnost vegetacije područja. Ovdje se združuju biljke istočno-europskog i zapadno-europskog podrijetla s endemičnim biljkama Panonske kotline.

Glavni cilj očuvanja na području ekološke mreže Natura 2000 Đurđevački peski HR2000571 je ciljna vrste leptira danja medonjica (Euplagia quadripunctaria*), te dva ciljna stanišna tipa: Kontinentalne panonske sipine i Panonski travnjaci na pijesku (kako je to prikazano u Tablici 1 i 2.).

Područje ekološke mreže Natura 2000 Đurđevački peski (HR2000571) obuhvaćeno je planom upravljanja pod nazivom „Plan upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski (PU 066) za razdoblje 2023.-2032“ .

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Đurđevački peski (HR2000571)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2000571 Đurđevački peski Beskralježnjaci 1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Tablica 2. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Đurđevački peski (HR2000571)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2000571 Đurđevački peski Ciljni stanišni tip 1 Kontinentalne panonske sipine 2340*
1 Panonski travnjaci na pijesku 6260*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19119/23)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn