Search
Close this search box.

Brezovica - Jelik
(HR2001416)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Brezovica-Jelik, označeno identifikacijskim brojem HR2001416 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. 

Područje Brezovica-Jelik u cijelosti je locirano na teritoriju Koprivničko-križevačke županije u nizinskom području Podravine u blizini rijeke Drave i grada Đurđevca, ukupne površine 439,50 ha. 

Karakteristične litostratigrafske jedinice zastupljene na području ekološke mreže Natura 2000 Brezovica-Jelik (HR2001416) su holocenski eolski pijesci, a tla prisutna na ovom području su močvarni glejevi. Ovo područje podložno je fluvijalnim procesima, te je ono važno mjesto za očuvanje ciljnog stanišnog tipa aluvijalnih šuma (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion alba) kako je to prikazano u Tablici 1.

Tablica 1. Popis ciljnih stanišnih tipova u području ekološke mreže Natura 2000 područja Brezovica-Jelik (HR2001416)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Stanišni tip Kategorija za stanišni tip Hrvatski naziv staništa Šifra stanišnog tipa
HR2001416 Brezovica-Jelik Ciljni stanišni tip 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion alba) 91E0*

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn