Search
Close this search box.

Glogovnica
(HR2001404)

O području:

Područje ekološke mreže Natura 2000 pod nazivom Glogovnica, označeno identifikacijskim brojem  HR2001404 definirano je kao POVS područje, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. 

Područje Glogovnica u cijelosti je locirano na teritoriju Koprivničko-križevačke županije u blizini sela Stupe na jugoistočnim padinama Kalnika, nedaleko od mjesta Apatovec, a njegova ukupna površina iznosi 3,21 ha.

Rijeka Glogovnica pripada crnomorskom slivu, te utječe u rijeku Česmu u blizini Čazme. Ona je važno stanište ciljne vrste školjkaša obične lisinke (Unio crassus) (prikazano u Tablici 1.).

Tablica 1. Popis ciljnih vrsta u području ekološke mreže Natura 2000 područja Glogovnica (HR2001404)

Identifikacijski broj EM Natura 2000 područja Naziv EM Natura 2000 područja Skupina Kategorija za ciljnu vrstu Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
HR2001404 Glogovnica Beskralježnjaci 1 obična lisanka Unio crassus

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19)
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Facebook
Twitter
LinkedIn