Search
Close this search box.

Započeo projekt „LIFE RESTORE for MDD“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 16. i 17. listopada 2023. godine sudjelovala je na početnoj konferenciji projekta „Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers“ (akronim: „LIFE RESTORE for MDD“) u kojem je ona jedna od partnera. Ostali partneri u tom projektu su: WWF Austrija (koordinator projekta), Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, WWF Mađarska, Slovenska agencija za vode, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatske vode, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Ured vlade pokrajine Štajerske, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Slovenski državni gozdovi d.o.o, Regionalna razvojna agencija Jugoistočne Štajerske – Štajerska vulkanska zemlja, Javna ustanova “PRIRODA Varaždinske županije”, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu Prirode i Uprava Nacionalnog parka Balaton-felvidéki.
Predviđeno trajanje projekta „LIFE RESTORE for MDD“ je pet godina i to od 01. listopada 2023. do 30. rujna 2028. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosi 20.024.000,14 eura, a Europska unija sufinancira 67% ukupnih troškova.
Cilj tog projekta je da 17 projektnih partnera kroz aktivnosti koje će svatko od njih provoditi u svojim zemljama (Austrija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i Srbija), na ukupno 29 lokacija koje se nalaze unutar područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, spriječe degradaciju prioritetnih tipova staništa poplavnih šuma. Kroz te aktivnosti planira se obnoviti 2.472 ha poplavnih šuma, ponovno povezati 45.230 metara riječnih rukavaca, te u cilju stvaranja novih šljunčanih i pješčanih sprudova distribuirati 966.000 m³ sedimenta, a sve radi očuvanja riječnog ekosustava Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav unutar kojeg se nalaze brojna posebno zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, odnosno brojna šumska i riječna staništa važna za bioraznolikost.
U tom projektu Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije planira na području (u daljnjem tekstu: Javna ustanova)  Regionalnog parka Mura-Drava od lokacije Prve škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji (blizu ušća Mure u Dravu), te uzvodno od Legrada provesti aktivnosti monitoringa i izraditi stručnu studiju koja će valorizirati stanje područja i utvrditi invazivne strane vrste na tom području, predložiti mjere koje će smanjiti njihovo širenje kao i načine njihovog uklanjanja, a na temelju kojih će iste u okviru aktivnosti projekta biti očišćene i uklonjene. Osim toga, a kako bi prezentirala važnost očuvanja prirodnih riječnih staništa i poplavnih šuma koje rastu na tom području, Javna ustanova za djecu i ostale ključne dionike planira organizirati i provesti brojne edukativne aktivnosti.

logo-nat2000-3
HR V Sufinancira EUROPSKA UNIJA

Projekt je su-financiran sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili CINEA. Ni Europska unija ni CINEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Facebook
Twitter
LinkedIn