Search
Close this search box.

Za učenika Osnovne škole „Đuro Ester“ iz Koprivnice održana terenska nastava

Aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana šuma i Svjetskog dana voda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije nastavila je održavanjem terenske nastave za učenike Osnovne škole „Đuro Ester“ iz Koprivnice. Terenska nastava održana je dana 25. ožujka 2024. godine na području Regionalnog parka Mura-Drava, na lokaciji područja jezera Šoderica i području u blizini ušća Mure u Dravu kod Legrada, a u njoj je sudjelovalo 50-tak učenika 5. do 8. razreda, polaznika povijesnih i geografskih grupa, te njihovih nastavnika.
Na lokaciji jezera Šoderica djelatnice Javne ustanove kroz prezentaciju učenicima su dale informacije o tome kako je nastalo jezero Šoderica, te informirale o bioraznolikosti područje jezera Šoderice koje je sastavni dio Natura 2000 područja. Šetnjom po poučnoj stazi uz koju su postavljene informativno-edukativne table učenici su imali prilike saznati koje sve vrste obitavaju na tom području, te zbog čega su nam one važne. Dolaskom na lokaciju Regionalnog parka Mura-Drava u blizini ušća Mure u Dravu kod mjesta Legrad, predstavnice Javne ustanove kroz edukativno predavanje predstavile su to višestruko zaštićeno područje uz rijeke Muru i Dravu prepoznato ne samo na nacionalnoj razini, već i na europskoj i međunarodnoj razini. Napomenule su kako je područje Regionalnog parka Mura-Drava sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja, koje je važno za očuvanje ptica, vrsta i stanišnih tipova. Također su naglasile da je to područje i dio proglašenog od strane UNESCO-a Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija). Uz informacije o bioraznolikosti i krajobraznoj raznolikosti, učenicima su dane i informacije o invazivnim stranim vrstama koje su prisutne na tom području, a koje čine prijetnju za zavičajne vrste. Kako bi mogli bolje promotriti ovo višestruko zaštićeno i prirodno vrijedno područje učenicima su djelatnice Javne ustanove dale na korištenje dalekozore. Obilazak poučne staze učenici su završili uz prvu Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije gdje su im dani na rješavanje edukativni radni listići koji su kreirani u projektu „DRAVA LIFE“. Također su im dani i promidžbeno-edukativni materijali koje je Javna ustanova izradila u okviru tog projekta, a u kojem je ona jedan od partnera.
Spomenute aktivnosti imale su za cilj upoznavanje učenika s bogatom bioraznolikosti višestruko zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava, te važnosti očuvanja šuma i voda koji su najvažniji ekosustavi na Zemlji, a koji čine staništa brojnim biljnim i životinjskim vrstama.

Facebook
Twitter
LinkedIn