Search
Close this search box.

Više od stotinjak učenika i njihovih nastavnika sudjelovalo u  aktivnostima projekta „DRAVA LIFE“ na području ušća Mure u Dravu

Za više od stotinjak sudionika, učenika 5. do 8. razreda Osnovne škole  Andrije Palmovića Rasinja i njihovih nastavnika, Javna ustanova za upravljanja zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 27. listopada 2023. godine na području ušća Mure u Dravu provela je terensku nastavu. To je bila jedna od brojnih edukativnih aktivnosti koje ona provodi u sklopu projekta „DRAVA LIFE“ i u kojem sudjeluje kao jedan od partnera. Osim što je predstavila projekt Javna ustanova učenike i njihove nastavnike provela uzduž poučne staze koja je na tom području formirana u okviru projekta „DRAVA LIFE“. Prilikom obilaska staze djelatnice Javne ustanove kroz priču i slike, te uz pomoć foto-tekstualnog sadržaja na info edukativnim tablama i pločama postavljenim uz poučnu stazu, kao i prizorima koje su sudionici edukativne terenske nastave mogli vidjeti na samom terenu prezentirano je područje rijeka Mure i Drave. Napomenuto je da je to za prirodu jako vrijedno i značajno područje koje je sastavni dio na nacionalnoj razini zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava koje se proteže kroz pet županija (Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju). Također je napomenuto da je to i sastavni dio  ekološke mreže Republike Hrvatske odnosno Natura 2000 područje koje je definirano kao područje važno za očuvanja vrsta i stanišnih tipova, te ptica. Osim toga učenicima je dana informacija i o tome da je to područje sastavni dio međunarodnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, kojeg je 2021. godine proglasio UNESCO između pet država Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Srbije.
Kako bi što bolje upoznali važnost očuvanja tog višestruko zaštićenog područja, učenici i njihovi nastavnici od Javne ustanove dobili su brojne informacije o bioraznolikosti, krajobraznoj raznolikosti, te karakteristikama i promjenama vezanim za područje Mure i Drave kao i ušću Mure u Dravu koje se mijenjalo tijekom godina.
Obilaskom po poučnoj stazi učenici su mogli vidjeti i saznati o ciljnim biljnim i životinjskim vrstama koja se nalaze na tom području, a osobito pticama, te vrsti dabar koji je nakon više od sto godina nestanka 1997. godine ponovo vraćen, reintroduciran u Hrvatsku, upravo na tom području u blizini mjesta Legrad.
Nakon završetka obilaska poučne staze učenici su se zaustavili na točki staze koja se nalazi uz prvu školu uz rijeku u Koprivničko križevačkoj županiji, gdje su im od strane Javne ustanove tu podijeljeni edukativni listići čija je svrha „riješiti listić, da se ne zaboravi što smo maloprije čuli i vidjeli“, te na taj način produbiti i nadograditi svoje znanje o zaštićenom i ekološki važnom, bioraznolikošću i krajobraznom raznolikošću prirodno vrijednom području Mure i Drave u Koprivničko-križevačkoj županiji. 

Facebook
Twitter
LinkedIn