Učenici 2. i 3. razreda Područne škole Starigrad posjetili Regionalni park Mura-Drava

Dana 16. lipnja 2023. godine, 27 učenika 2. i 3. razreda Osnovne škole „Braća Radić“ odnosno njene Područne škole Starigrad zajedno sa svojim učiteljicama posjetili su zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava i to lokaciju u blizini ušća Mure u Dravu.
Na tom području im je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održala edukativnu radionicu i vodstvo zaštićenim područjem koje je prepoznato ne samo na nacionalnoj razini, već i na europskoj i međunarodnoj razini.
Svoj obilazak su započeli na plaži Sip kraj Halaš Čarde na kojoj su naučili da je Drava pogranična rijeka koja ne teče samo u Republici Hrvatskoj te da je područje na koje su došli višestruko zaštićeno područje odnosno osim što je regionalni park, ono je i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područje značajno za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova, te ptica, ali je i ujedno i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji se proteže kroz 5 država. Također su saznali i nešto više o šumama na ovom području te pokušali prepoznati vrste drveća koje raste u okolici.
Nakon toga su se uputili poučnom stazom i najprije na informativno-edukativnoj tabli s kartom odredili gdje se nalaze. Na njoj su također mogli vidjeti gdje se nalazi rijeka Mura i u kojim općinama u Koprivničko-križevačkoj županiji protječe rijeka Drava. Osim toga na ostalim informativno-edukativnim tablama koje su postavljene uz poučnu stazu učenici su dobili više informacija o pticama i strogo zaštićenim vrstama koje obitavaju na tom području, ali i o invazivnim stranim vrstama.
Poučnom stazom došli su do Škole uz rijeku Koprivničko-križevačke županije gdje su naučili više o vretencima i leptirima koje su mogli čak i držati u rukama jer su za njih bili pripremljeni zanimljivi modeli koji ih vjerno prikazuju. Osim toga čuli su zanimljive priče i legende koje su vezane uz rijeku Dravu te saznali zašto su rijeke bile važne u životu ljudi ovoga kraja u prošlosti, ali i danas. Također su na edukativnom šesterokutu pročitali dodatne informacije o zaštićenom području koje ih okružuje te kulturno-tradicijskoj baštini kraja uz rijeke Muru i Dravu.
Informacijama o tome koliko vremena treba ptici, ribi ili njima na biciklu da prevale put do sljedeće škole uz rijeku završili su svoj obilazak i posjetu.

Facebook
Twitter
LinkedIn