Search
Close this search box.

Održana Peta dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ (PU 007), za dionike s područja Koprivničko-križevačke i Virovitičko podravske županije

Dana 19. travnja 2023. godine u koordinaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićeni dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u Đurđevcu je održana Peta dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže” (PU 007), za dionike s područja Koprivničko-križevačke i Virovitičko podravske županije.

„Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže” (PU 007) izrađuje se za zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava i pridružena zaštićena područja, te za 12 područja ekološke mreže Natura 2000 područja koja se protežu unutar 5 županija (Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije) kojima sukladno Zakonu o zaštiti prirode upravljaju županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, te područjima ekološke mreže Natura 2000 i to svaka u okviru svoje nadležnosti.

Cilj Pete dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže” (PU 007), za dionike s područja Koprivničko-križevačke i Virovitičko podravske županije bio je završno predstavljanje tema, podtema, općih i posebnih ciljeva Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007), završno definiranje prijedloga aktivnosti za odabrane teme Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007), te predstavljanje njegove upravljačke zonacije i to za područje Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Na radionici uz članove radne skupine Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Particip-a GmbH, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode bili su prisutni i brojni ključni dionici s područja Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije iz sektora šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, turizma, prostornog uređenja i planiranja, regionalnih razvojnih agencija, koncesionara eksploatacije mineralnih sirovina, jedinica lokalne i regionalne samouprave, upravnih tijela nadležnih za izdavanje dopuštenja i uvjeta zaštite prirode kao i provođenje postupka ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, te Ministarstva poljoprivrede.

Na početku radionice predstavnica Javne ustanove Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar i predstavnica Javne ustanove Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo sudionicima su predstavile evaluaciju stanja po upravljačkim temama i podtemama Plana upravljanja, svaka za područje svoje županije. Nakon toga su stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH predstavili prijedloge aktivnosti za odabrane teme definirane od strane Javnih ustanova, te upravljačku zonaciju područja Plana upravljanja za područje Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije koje su dionici imali priliku raspraviti i komentirati. Na kraju dioničke radionice sudionicima su predstavljeni slijedeći koraci u procesu izrade i odobravanja spomenutog Plana upravljanja.

Facebook
Twitter
LinkedIn