Search
Close this search box.

Međužupanijska i prekogranična suradnja kroz projekt „Tri rijeke = Jedan cilj“

Obnova krajobraza i zaštita bioraznolikosti, na području Prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav kao i želja za postizanjem što efikasnijeg upravljanja tim zaštićenim područjem bio je povod za osmišljavanje i provođenje projekta „Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, akronima „Tri rijeke = Jedan cilj” u sklopu IPA CBC HUHR 2007-2013.

U projektu je sudjelovalo šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije, te mađarski partner Nacionalni park Dunav-Drava. Započeo 1. rujna 2014. godine, a njegov završetak je 30. studenoga 2015. godine kad će se u Noskovačkoj Dubravi održati završna konferencija. Ukupan budžet iznosio je 930.662,78 eura, a sufinanciranje EU je 85%. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je aktivnosti izrade projekta Idejnog rješenja za promatračnice za ptice po kojem su iste izradili svi hrvatski projektni partneri. U svojem projektnom području izgradila je i postavila dvije promatračnice za promatranje riječnog područja i ornitofaune, te u njihovoj okolini postavila informativno-edukativne table o pticama i vrijednostima projektnog područja. Organizirala je INFO/open day za sve partnere i ključne dionike u projektnom području, opremila edukativnu učionicu potrebnim namještajem i opremom za prezentaciju, edukaciju o zaštiti prirode i njenim vrijednostima. Nabavila je nekoliko knjiga za determinaciju ptica i flore, izradila brošuru o pticama za projektno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji, te održala nekoliko radionica za škole i ključne dionike. Kao rezultat ovog projekta proizašla je poboljšana suradnja ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane, te ojačana potreba za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine projektnog područja.

PB256423

Facebook
Twitter
LinkedIn