Search
Close this search box.

DONESEN PLAN UPRAVLJANJA REGIONALNIM PARKOM MURA-DRAVA I PRIDRUŽENIM ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE (PU 007) ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2033. GODINE

Svaka od javnih ustanova za zaštitu prirode i to: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Javna ustanova Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, uputila je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja svoj zahtjev za davanje suglasnosti na Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) za razdoblje od 2024. do 2033. godine. Uz taj zahtjev svaka javna ustanova priložila je i Odluku svojeg upravnog vijeća o usvajanju tog Plana upravljanja.

Dana 27. listopada 2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo je suglasnost na Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) za razdoblje od 2024. do 2033. godine, te je taj plan službeno donesen.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže propisan je sukladno Zakonu o zaštiti prirode. To je akt planiranja koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene/nadopune nakon pet godina. Tim dokumentom na jednom mjestu, sažeto i jasno, nastoje se prikazati sve glavne informacije o području obuhvaćenom planom, utvrđuje se stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja i/ili očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana za razdoblje od deset godina. Za zaštićena područja u planu upravljanja izrađena je i upravljačka zonacija tih područja, dok se za područja ekološke mreže propisuju i mjere očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova.

Osim toga svaki plan upravljanja je javni dokument, dostupan svima i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području i/ili području ekološke mreže dužne su se pridržavati plana upravljanja koji je donesen i uključuje to područje. Planom upravljanja se ne planiraju aktivnosti svih institucija i pojedinaca koji djeluju u području, ali njihovo djelovanje ne bi smjelo biti u sukobu s u planu postavljenim ciljevima upravljanja.

Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) za razdoblje od 2024. do 2033. godine (u daljnjem tekstu Plan upravljanja) izrađen je sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Nositelj tog projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), a na izradi Plan upravljanja zajednički su radile javne ustanove za zaštitu prirode iz Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te vanjski suradnici tvrtke Particip GmbH.

Tijekom izrade tog Plana upravljanja održane su brojne radionice i sastanci sa dionicima kako bi se prikupile relevantne informacije i prijedlozi koji su na kraju i ugrađeni u Plan upravljanja. Slijedom tih inputa utvrđena je i vizija Plana upravljanja, a ona glasi:

Područje Mure, Drave i dijela Dunava jedinstven je prostor očuvane prirodne dinamike rijeka, mozaika šuma, vlažnih staništa i travnjaka od međunarodne važnosti i značaja na kojem čovjek kvalitetno živi te razumije, poštuje i čuva prirodu.“

Javna rasprava za Plan upravljanja provedena je u razdoblju od 9. rujna do 8. listopada 2023. godine. Tijekom te javne rasprave u svakoj od županija obuhvaćenih planom održano je javno izlaganje tog plana. Temeljem u periodu javne rasprave, prikupljenih primjedba i prijedloga dionika izrađeno je Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi za prijedlog Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) za razdoblje od 2024. do 2033. godine koje možete preuzeti OVDJE.

U dijelu Plana upravljanja koji se odnosi na Koprivničko-križevačku županiju obuhvaćeno je pet posebno zaštićenih područja i to: Regionalni park Mura-Drava, Posebni ornitološki rezervat »Veliki Pažut«, Spomenik prirode (rijetki primjerak drveća – skupina) Hrastovi kod šumarije Repaš, Značajni krajobraz Čambina i Značajni krajobraz Jelkuš. Također, obuhvaćena su i tri područja ekološke mreže Natura 2000 i to: HR1000014 Gornji tok Drave definirano kao područje važno za očuvanje ptica, te HR5000014 Gornji tok Drave i HR2000364 Mura definirana kao područja važna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) za razdoblje od 2024. do 2033. godine, zajedno s Izvješćem o provedenoj Javnoj raspravi za prijedlog Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) za razdoblje od 2024. do 2033. godine i suglasnosti MINGOR-a, možete preuzeti OVDJE.

Facebook
Twitter
LinkedIn