Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 06 Srp 2022

Održana Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)

E-mail Ispis PDF

U Koprivnici je dana 8. ožujka 2022. godine u koordinaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održana je Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007).

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže donosi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i to je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja i/ili očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva, te pokazatelji provedbe plana.

„Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (PU 007) izrađuje se za zaštićeno područje Regionalnog parka Mura – Drava i pridružena zaštićena područja, te za 12 područja ekološke mreže Natura 2000 i to 8 (POVS) područja očuvanja značajna za vrste i stanište tipove (Mura, Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Donji tok Drave, Stari Gradac – Lendava, Starogradački Marof, Županijski kanal (Gornje Bazje - Zidina) ) i 4 (POP) područja očuvanja značajna za ptice (Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Podunavlje i donje Podravlje). Ta zaštićena područja i područja ekološke mreže protežu se unutar pet županija i kojima sukladno Zakonu o zaštiti prirode upravljaju županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, te područjima ekološke mreže i to svaka u okviru svoje nadležnosti. Sukladno tome „Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (PU 007) zajednički izrađuju: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije.

Cilj spomenute Treće dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007) bio je predstavljanje evaluacije stanja i općih ciljeva plana upravljanja, predstavljanje ciljeva i mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa, prikupljanje prijedloga aktivnosti upravljanja za sve upravljačke teme.

Na radionici je bilo prisutno 75 sudionika, ključnih dionika iz različitih sektora (šumarstva, ribarstva, lovstva, turizma, vodnog gospodarstva, hrvatske elektroprivrede, cestogradnje i upravljanja cestama, prostornog uređenja i planiranja, kulturnih djelatnosti i muzeja, školstva i dr.), te predstavnici nevladinih udruga, Hrvatske gorske službe spašavanja, lokalnih akcijskih grupa, regionalnih razvojnih agencija, koncesionara eksploatacije mineralnih sirovina, jedinica lokalne i regionalne samouprave, upravnih tijela nadležnih za izdavanje dopuštenja i uvjeta zaštite prirode kao i provođenje postupka ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, državnog inspektorata, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu prirode, javnih ustanova za zaštitu prirode Koprivničko – križevačke, Varaždinske, Međimurske, Virovitičko – podravske županije i Osječko – baranjske županije, kao i predstavnici njihovih upravnih vijeća. Također radionici su prisustvovali od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja angažirani stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH.

Spomenuti plan upravljanja jedan je od niza planova upravljanja koji se izrađuju u okviru projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" (K.K.06.5.2.03.0001) koji je sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a njegova vrijednost je 186.497.150,36 kn, od čega je 158.503.452,80 kn iznos EU bespovratnih sredstava. Projekt je započeo u rujnu 2017. godine, a njegov završetak planiran je krajem 2022. godine.

U okviru tog projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 200 područja koja čine ekološku mrežu Republike Hrvatske (Natura 2000 područja). Izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže propisana je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). To su strateški dokumenti javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže, te se planom upravljanja utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Korisnik tog projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a kao suradnici u njemu sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj, te je jedna od njih i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Na održanoj Treće dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007) sudionicima radionice predstavljena je zakonska regulativa za donošenje planova upravljanja, područje obuhvata „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže", prezentirane su prirodne vrijednosti i ocjena njihova stanja s osvrtom na prednosti, pritiske i prijetnje. Također su za taj plan upravljanja predstavljene upravljačke teme, opći ciljevi, mjere očuvanja ciljnih vrsta i staništa, te su od sudionika kao važnih dionika područja obuhvata tog plana za pojedine upravljačke teme prikupljeni inputi i prijedlozi aktivnosti.

IMG 0962IMG 0982IMG 1035IMG 1053IMG 1062IMG 1097IMG 1116IMG 1136IMG 1197IMG 1293IMG 1180IMG 1266IMG 1300IMG 1309IMG 1224

Održana prva dionička radionica za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom“ (PU 066)

E-mail Ispis PDF

Dana 21. veljače 2022. godine u koordinaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu je održana Prva dionička radionica za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom" (PU 066).

Taj plan jedan je od niza planova upravljanja koji se izrađuju u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" (K.K.06.5.2.03.0001) koji je sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., njegova vrijednost je 186.497.150,36 kuna, od čega je 158.503.452,80 kuna iznos EU bespovratnih sredstava. Projekt je započeo u rujnu 2017. godine, a njegov završetak planiran je krajem 2022. godine.

Korisnik tog projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a kao suradnici u njemu sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj, a jedna od njih je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

U okviru tog projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 200 područja koja čine ekološku mrežu Republike Hrvatske (Natura 2000 područja). Izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže propisana je sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). To su strateški dokumenti javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže, te se planom upravljanja utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

„Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom" (PU 066) izrađuje se za područje koje obuhvaća posebno zaštićeno područje Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i njegov okolni dio koji čini Natura 2000 područje, odnosno područje pod nazivom „Đurđevački peski", označeno identifikacijskim brojem „HR2000571" i definirano kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS).

Cilj spomenute Prve dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom" (PU 066) bio je je prikupljanje podataka vezanih za opis tih područja i evaluacija njihovog stanja, te su na nju kao dionici pozvani svi koji na neki način koriste ili su zainteresirani za područje koje obuhvaća taj plan. Uz članove radne skupine Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Particip-a GmbH, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode na radionici su bili prisutni i brojni drugi pozvani dionici i to: predstavnici sektora šumarstva Uprave šuma Koprivnica i šumarije Đurđevac, turizma, muzeja grada Đurđevca, nekoliko škola, Zavoda za prostorno uređenje koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, PoreRegionalna razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta.

Na ovoj Prvoj dioničkoj radionici za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom" (PU 066) prikupljeni su brojni važni inputi i smjernice za izradu tog plana i postavljanja njegovih ciljeva.

IMG 0632IMG 0645IMG 0661IMG 0688IMG 0705IMG 0717

PROJEKT „RIVERSIDE“ još jedan korak za očuvanje prirodnih vrijednosti UNESCO-ovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

E-mail Ispis PDF

RIVERSIDE logo

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao jedan od partnera sudjeluje u projektu „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube", akronima Riverside (HUHR/1901/2.2.1/0122). Taj projekt financira se u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., a njegova ukupna vrijednost je 954.250,40 eura, od čega 85 posto, odnosno 811.112,83 eura sufinancira Europska unija. Nositelj tog projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a partneri su: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda-Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije, Nacionalni park Dunav-Drava i Županija Zala.

Projekt se provodi u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav u području između Hrvatske i Mađarske, a njegov cilj je uspostavljanje što bolje suradnje između hrvatskih i mađarskih upravljača i korisnika tog od strane UNESCO-a zaštićenog područja. Budući da je to područje i sastavni dio ekološke mreže NATURA 2000 u projektu je planirano provođenje brojnih aktivnosti vezanih za zaštitu i očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, monitoring i praćenje stanja pojedinih važnih vrsta i staništa, ali i promociju, edukaciju i interpretaciju njegovih prirodnih vrijednosti, te brojne aktivnosti vezane za suradnju lokalne zajednice i korisnika tog područja s javnim ustanovama koje upravljaju tim zaštićenim područjem.

Završetak projekta planiran je 31.08.2022.

huhr logo HR smallhuhr slogan hrINTERREG LOGO HR

IMG 4259

Isplaćene naknade za projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) za 2021. godinu

E-mail Ispis PDF

Nakon slanja sve popratne dokumentacije, te završnog izvješća u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćene su odobrene naknade za projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini.

U iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode isplaćeno je ukupno sedam naknada za gnijezda bijelih roda lociranih na stambenom, gospodarskom ili drugom građevinskom objektu na području Koprivničko-križevačke županije.

Naknade su isplaćene sljedećim pravnim i fizičkim osobama i to:

- Osnovnoj škola Ferdinandovac, Dravska 66, Ferdinandovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Franji Vukelić, Hrsovo 115, Hrsovo, za jedno gnijezdo na toj adresi.

- Rkt. župi Miholec, Miholec 69, Orehovec, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Bioviti Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu, Virje, Paromlinska 4, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Općini Virje, Đure Sudete 10, Virje, za jedno gnijezdo na adresi Trg Stjepana Radića 7, Virje i jedno gnijezdo na adresi Đure Sudete 10, Virje

Polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Isplatom navedenih naknada završen je projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) " na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini.

Njegov nastavak planira se i u 2022. godini jer se i dalje želi pridonijeti zaštiti i očuvanju bijele rode koja je strogo zaštićena vrsta sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16), a predstavlja i jednu od najpoznatijih europskih gnjezdarica važnu za očuvanje bioraznolikosti, te pokazatelja suživota čovjeka i prirode.

Ciconia ciconia

Stranica 2 od 29