Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Srijeda, 29 Ožu 2023

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta vezano za Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKATA

Predmet nabave: radovi izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to: jedne promatračnice/vidikovca naÂk.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad (u daljnjem tekstu: Predmet nabave), sufinanciranog temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Referentne oznake: KK.06.1.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa, šifra poziva KK.06.1.2.02.

Naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, OIB: 49151421757

Evidencijski broj nabave iz plana nabave: 7-2020

Broj objave u EOJN: 2020/ 0BP-00109

 

Dana 18. veljače 2020. godine zaprimili smo sljedeći:

UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

„ Pitanje 1.

Pregledom dokumentacije primijetio sam neusklađenost tehničkog opisa iz Idejnog rješenja i troškovničke stavke u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01.

Naime, neuskađenost se odnosi na vrstu materijala za izgradnju iste. U tehničkom opisu je opisano izvođenje nosive konstrukcije od hrastovine dok je u troškovničkoj stavci navedena jelova prosušena piljena građa I klase.

Molim Vas da definirate od kojeg materijala će se izvoditi promatračnica/vidikovac?

Napominjem da se pitanje odnosi za obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad. "

ODGOVOR:Materijal za izgradnju nosive konstrukcije promatračnica/vidikovaca na obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad je jelova prosušena piljena građa I klase kao što je to i navedeno u troškovničkoj stavci u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01. u Troškovnicima koji čine Prilog 2.1. i Prilog 2.2. Poziva za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to: 1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, 2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kontakt osoba Naručitelja:   ÂOdgovorna osoba Naručitelja:

Marta Lenac, dipl.ing. Â      ÂÂÂÂÂŽeljka Kolar, dipl.ing.

 

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta

.

Datum objave: 18. veljače 2020.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 5. Pravilnika o načinu provođenja postupka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Klasa: 023-01/17-01/01, Urbroj: 2137-23-17-55 od 14. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za projektni element Izgradnja 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca, kao jedan od partnera u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" .

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama.

 

Tekst poziva

Prilog 1. Idejna rješenja

1.1. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 uk.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine – ovdje

1.2. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1u k.o. Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

 

Prilog 2. Troškovnici

2.1. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine – ovdje

2.2. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o.Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

 

Prilog 3. Dopuštenje i Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

3.1. Dopuštenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine – ovdje

3.2. Rješenje o izmjeni i dopuni Dopuštenja Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine - ovdje

 

Datum objave: 11. veljače 2020.

POZIV za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija i izrade „Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije partneri su u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" koji je odobren u okviru natječaja Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., referentni broj: KK.06.1.2.02.0052, Tematski cilj 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa", šifra poziva KK.06.1.2.02.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), Sporazuma o provedbi postupka objedinjene nabave u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KLASA: 900-06/18-01/23, URBROJ: 2317-25-19-233 od datuma 19. prosinca 2019. godine i Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-06/17-01/13, URBROJ: 2137-25-17-04, KLASA: 021-06/18-01/13, URBROJ: 2137-25-18-10, provodi se postupak objedinjene nabave za projektni element „Usluga vanjskog eksperta za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija i izradu Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice" u projektu „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD", Referentni broj: KK.06.1.2.02.0052 koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa", šifra poziva KK.06.1.2.02.

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Tekst poziva

Prilog 1. Ponudbeni list (.doc format)

Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju (.doc format)

Prilog 3. Troškovnik (.doc format)

 

Datum objave: 20. prosinca 2019.

Odluka o poništenju jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to: jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad, a sukladno objavljenom „Pozivu za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to: 1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, 2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad u sklopu projekta ,Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad', KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6, ,Zaštita okoliša i održivost resursa', šifra poziva KK.06.1.2.02." Klasa: 612-07/17-01/09, Urbroj: 2137-23-19-130 od 8. studenoga 2019. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 9. prosinca 2019. godine donijelo je

Odluku o poništenju jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad

obavljene u okviru postupka jednostavne nabave za projektni element Izgradnja 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Datum objave: 12. prosinca 2019.

Stranica 7 od 32