Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Subota, 16 Lis 2021

Na ušću Mure i Drave u Legradu službeno otvoren europski projekt „Drava Life – Integrirano upravljanje rijekom“

E-mail Ispis PDF

Dana 17. lipnja u Legradu na ušću Mure i Drave službeno otvoren projekt „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom". Razlog odabira upravo ove lokacije za održavanje početne konferencije projekta je i činjenica da će se dio aktivnosti koje su planirane u projektu, a koje će provoditi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije i Hrvatske vode odvijati baš na tom dijelu. Projektni partneri su osim Hrvatskih voda i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije nevladine udruge WWF Austrija i Zeleni Osijek te Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode u Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. To je jedini hrvatski projekt odobren kroz program LIFE 2014 za projekte očuvanja okoliša. On predstavlja dobar primjer međusektorske suradnje, kao i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Predviđeno trajanje projekta je pet godina, a njegova vrijednost iznosi 4.592.898 eura, a iznos sufinanciranja EU je 60 %.

Na otvorenju projekta iz ministarstva zaštite okoliša bilo je i zamjenik pomoćnica ministra za zaštitu prirode mr. sc. Irina Zupan i zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode dr. sc. Mario Šiljeg koji je službeno i otvorio projekt.

Iz Hrvatskih voda otvorenju projekta prisustvovao je generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, a iz WWF direktor Adrije mr. sc. Martin Šolar.

U ime Koprivničko križevačke županije prisutne je pozdravila Željka Kolar ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije, u ime Općine Legrad načelnik Ivan Sabolić, dok se u ime svih partnera prisutnima obratio glavni menadžer projekta g. Zdenko Kereša iz Hrvatskih voda.

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, dr. sc. Mario Šiljeg rekao je da će koristi od projekta biti višestruke i to ne samo za okoliš, nego i za stanovnike koji žive na tom području, te da će uvođenje suvremenih metoda upravljanja prihvatljivih za okoliš pridonijeti će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima duž rijeke Drave. Ti će zahvati, također, uvelike koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u Natura 2000 područjima. Projekt će povećati i rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za ribolov, kupanje i ostale aktivnosti.

Mr. sc. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda napomenuo je da će u projektu planirana obnova rukavaca rijeke omogućiti bolju zaštitu od poplava unutar postojećih poplavnih područja, pridonijeti lokalnom snižavanju vodostaja i preusmjeravanju vodotoka u urbanim područjima, blizu mostova i sela tijekom poplava. Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda jer će se obnavljanjem poboljšati infiltracija riječne u podzemne vode i tako stabilizirati i podići razina podzemnih voda.

Direktor WWF Adrije, mr. sc. Martin Šolar napomenuo je da DRAVA LIFE projekt dokazuje da je moguća konstruktivna suradnja između nevladinog sektora, državnih institucija i lokalne samouprave, a sve za dobrobit prirode i lokalnog stanovništva. On isto tako predstavlja pozitivan primjer suradnje i načina rada na očuvanju prirodnih vrijednosti ne samo za Hrvatsku već i za cijelu regiju te stvara temelje za buduću suradnju.

Svi govornici posebno su isticali i složili se s činjenicom da će ovaj projekt uspostaviti još bolju međusobnu suradnju Hrvatskih voda, županijskih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode te nevladinih organizacija.

Službeni dio početne konferencije završio je nastupomGordane Evačić te izložbom slika na temu Drave i izložbom udruge Hlebinskih slikara, a nakon nastupa učesnici su se uputili naizlet čamcima do Libanovca, europski poznatog i jednog od rijetko sačuvanog staništa bregunica koja je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj te je zaštićena i u Europskoj uniji.

Kroz planirane aktivnosti projekta ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave obnovit će se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem retencijskih područja i prirodnih strmih obala rijeke. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000.

Glavne aktivnosti obnove staništa provest će se na sedam lokacija duž rijeke Drave: Otok Virje (312 - 314,3 rkm), Stara Drava Varaždin (289,3 - 292 rkm), Donja Dubrava – Legrad (240 - 241,45 rkm), Most Botovo (226,6 - 227,9 rkm), Novačka (214 - 217 rkm), Miholjački Martinci (104 - 106 rkm) i Podravska Moslavina (96 - 98 rkm). Radovima na tim lokacijama partneri žele obnoviti i sačuvati 1000 metara dinamičnih riječnih obala, stvoriti 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama, obnoviti ili stvoriti 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.

U razdoblju provedbe projekta partneri će nastojati smanjiti čovjekovo ometanje riječnih ptica tijekom sezone razmnožavanja te unaprijediti znanje o Naturi 2000 različitim instrumentima za podizanje svijesti kao što su obrazovni centri i staze duž Drave, informativne ploče, informacijske točke, obukom dravskih rendžera te različitim komunikacijskim i obrazovnim materijalima. Uz to, organizirat će se nekoliko izložbi i kampanja u suradnji s lokalnim stanovništvom i školama.

S obzirom na činjenicu da je rijeka Drava u Hrvatskoj jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi, a riječni su ekosustavi spadaju među najugroženije ekosustave u Europi, provedbom različitih projektnih aktivnosti u okviru ovog projekta želi se obnoviti dio ekosustava te rijeke, uspostaviti bolja prekogranična suradnja, podići svijest širih masa o potrebi očuvanja ovog područja, poboljšati ekološko stanje rijeke Drave i njenih ekosustava, te poboljšati obranu od poplava duž 300 kilometara dugog toka rijeke Drave u Hrvatskoj.

Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 1Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 2Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 3Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 4Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 5Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 6Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 7Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 9Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 10

Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 8

Obavljena ručna košnja spomenika prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca"

E-mail Ispis PDF

Sukladno optimalnom agrotehničkom u roku, a u skladu s propisanim Mjerama zaštite za Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca" početkom lipnja obavljena je ručna košnja trave na tom zaštićenom lokalitetu. Cilj te aktivnosti koja se provodi svake godine je očuvati vlažno livadno stanište i takoomogućiti rast i opstanak biljke krvare (Sanguisorba officinalis) na koju dvije vrste danjih leptira livadnih plavaca i to veliki livadni plavc (Maculinea teleius) i zagasiti livadni plavc (Maculinea nausithous) odlažu jaja. Ti leptiri temeljno su obilježje i razlog zaštite tog malog livadnog lokaliteta koji je sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen kao Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca", a i dio je ekološke mreže Republike Hrvatske, odnosno europski važnog NATURA 2000 područja.

Prije početka košnje drvenim kolčićima na livadi su označena mjesta lokacija mravinjaka staništa mrava, također važnih za odlaganje jaja i razvoj leptira na tom zaštićenom lokalitetu.

Prije same košnje obnovljene su i pričvršćene info oznake te zamijenjeno staklo na info ploči koja daje informacije o prirodnoj važnosti tog lokalitera njegovog staništa, flore i faune.

Let mnogobrojnih jedinki velikog i zagasitog livadnog plavaca na lokalitetu livade u Zovju kod Đelekovca očekuje u drugoj polovici srpnja.

IMG 1113-001IMG 1143-001IMG 1144-001IMG 1149-001IMG 1177

U sklopu projekta „Zaštita Europske linije života-uspostava Prekograničnog rezervata biosfere duž Mure, Drave i Dunava“održano predavanje o bregunicama

E-mail Ispis PDF

U okviru projekta projekta „Zaštita Europske linije života – uspostava Prekograničnog rezervata biosfere duž Mure, Drave i Dunava" u kojem je jedan od suradnika i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 4. svibnja 2016. godine u Osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici organizirano je i održano predavanje pod nazivom „Monitoring bregunica na rijeci Dravi". Predavanje je održao naš poznati ornitolog, a ujedno i koordinator monitoringa bregunica, Ivan Darko Grlica iz Prirodoslovnog društva „Drava".

U uvodnom dijelu predavanja učenicima je predstavljen Program praćenja bregunice i njenog staništa te je napomenuto da se kroz spomenuti monitoring pomoću standardizirane metodologije prate promjene u brojnom stanju bregunice. Provodi ga Prirodoslovno društvo „Drava" u suradnji s Zavodom za ornitologiju, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu (HAOP), Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i nevladinim udrugama. Prema podacima iz tog monitoringa procijenjeno je da je u 2002. godini u Hrvatskoj bilo 25.000–30.000 parova bregunica.

Sustavno praćenje bregunica na rijeci Dravi započelo je 2005. godine. Prema podacima iz 2014. godine procijenjeno da u Hrvatskoj gnijezdi od 6.579 do 8.007 parova bregunica, a u 2015. godini na rijeci Dravi zabilježeno je 3.939 parova bregunica. Najveća zabilježena kolonija tijekom provedbe monitoringa nalazila se na desnoj obali, na 62 rkm rijeke Drave kod naselja Gat, a imala je 5.000 parova bregunica.

U predavanju je napomenuto da je Bregunica (Riparia riparia) vrsta koju prvenstveno ugrožava čovjek uništavajući njena staništa.

Bregunica za svoja gnjezdilišta koristi neobrasle strmo odronjene obale u kojima kopa rupe, a uspješnost gniježđenja raste s veličinom kolonije.

Prva aktivnost na koloniji je kopanje rupa, zatim leženje i hranjenje mladunaca, no pri tom je vrlo važno očuvanje strmih obala, staništa bregunica koju prvenstveno ugrožava čovjek.

Stoga je opravdana činjenica da je upravo bregunica kao jedna od najugroženijih vrsta ptica duž Drave od strane Hrvatskog Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF-a), nevladinih udruga, Prirodoslovnog društva Drava, udruge Zeleni Osijek, Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, udruge Baobab, udruge ZEUS i Matis rafting kluba, proglašena za hrvatsku pticu 2016. godine.

Učenicima je posebno naglašeno da rijeka Drava povezuje pet srednjoeuropskih zemalja čineći „liniju života" za bogat biljni i životinjski svijet čiji je dio i bregunica jedna mala ali nadasve važna vrsta koja nastanjuju njene obale.

Osim ovakvih predavanja o bregunicama, za skupinu djece iz škola koje su suradnici u projektu i to iz Koprivničko-križevačke županije, Međimurske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije planiran je jednodnevni zajednički odlazak na lokacije gdje obitava kolonija bregunica na Libanovcu i Jelkušu, te su provedene aktivnosti čišćenja i pripreme ključnih lokacija obale potrebnih za dolazak i gniježđenje bregunica, te brojne druge promotivne aktivnosti s ciljem očuvanju rijetkih i ugroženih staništa i jedinki ugroženih ptica - bregunice.

IMG 0551IMG 0571

bregunice 1

Provedena „Zelena čistka 2016“ na području Posebnog rezervata Veliki Pažut i dijelu Regionalnog Parka Mura-Drava kod Legrada

E-mail Ispis PDF

zelena-cistka-midiU sklopu svjetske akcije World Cleanup na području cijele Hrvatske i ove godine provedene su mnoge aktivnosti nacionalne kampanje Zelena čistka 2016. Cilj tih aktivnosti bio je okupiti Hrvatsku u rješavanju zajedničkog problema – otpada. Zelena čistkadio je globalnog pokretaLet's do it! koji okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Cilj je u jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada. Ideja je 2008. godine krenula iz estonske građanske inicijative Let's do it! (Učinimo to!), koja je organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 50.000 volontera, koji su u jednom danu očistili 10.000 tona otpada s budžetom od 500.000 eura. U normalnim okolnostima državi bi za to bile potrebne 3 godine i više od 22 milijuna eura!

Divlja odlagališta otpada predstavljaju iznimno veliku opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka te voda, kao i mora. Kao mogući izvori zaraza direktno ili indirektno utječu na zdravlje ljudi i ostalih živih organizama, a u ljetnim mjesecima često su i izvori požara. Većina divljih odlagališta otpada sadrži otpad iz domaćinstava, ali i velike količine građevinskog, čak i opasnog otpada.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u subotu 23. travnja 2016. godine uključila se u Zelenu čistku putem aktivnosti koje su održane na zaštićenom području Posebnog rezervata Veliki Pažut i dijela Regionalnog Parka Mura-Drava kod Legrada.

U suradnji s Lovačkom udrugom „Kuna" Legrad, ekološkom udrugom Eko Legrad akciji su se pridružili i učenici entuzijasti i ljubitelji prirode iz OŠ Legrad te predstavnici Općine Legrad od smeća i otpada očišćeno je i područje na dijelu Regionalnog parka Mura-Drava evidentirana lokacija kao važno Natura 2000 područje za ptice i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Nakon prikupljanja prikupljeni otpad je odvezen na općinsko odlagalište.

Cilj ovogodišnje zelene čistke bio je buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.

IMG 0270IMG 0271IMG 0319

Stranica 7 od 27