Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti
Nedjelja, 04 Pro 2022

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 5. Pravilnika o načinu provođenja postupka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Klasa: 023-01/17-01/01, Urbroj: 2137-23-17-55 od 14. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za projektni element Izgradnja 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca, kao jedan od partnera u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" .

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama.

 

Tekst poziva

Prilog 1. Idejna rješenja

1.1. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 uk.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine – ovdje

1.2. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1u k.o. Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

 

Prilog 2. Troškovnici

2.1. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine – ovdje

2.2. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o.Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

 

Prilog 3. Dopuštenje i Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

3.1. Dopuštenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine – ovdje

3.2. Rješenje o izmjeni i dopuni Dopuštenja Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine - ovdje

 

Datum objave: 11. veljače 2020.

POZIV za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija i izrade „Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije partneri su u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" koji je odobren u okviru natječaja Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., referentni broj: KK.06.1.2.02.0052, Tematski cilj 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa", šifra poziva KK.06.1.2.02.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), Sporazuma o provedbi postupka objedinjene nabave u projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KLASA: 900-06/18-01/23, URBROJ: 2317-25-19-233 od datuma 19. prosinca 2019. godine i Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije KLASA: 021-06/17-01/13, URBROJ: 2137-25-17-04, KLASA: 021-06/18-01/13, URBROJ: 2137-25-18-10, provodi se postupak objedinjene nabave za projektni element „Usluga vanjskog eksperta za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija i izradu Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice" u projektu „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD", Referentni broj: KK.06.1.2.02.0052 koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa", šifra poziva KK.06.1.2.02.

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Tekst poziva

Prilog 1. Ponudbeni list (.doc format)

Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju (.doc format)

Prilog 3. Troškovnik (.doc format)

 

Datum objave: 20. prosinca 2019.

Odluka o poništenju jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to: jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad, a sukladno objavljenom „Pozivu za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to: 1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, 2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad u sklopu projekta ,Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad', KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6, ,Zaštita okoliša i održivost resursa', šifra poziva KK.06.1.2.02." Klasa: 612-07/17-01/09, Urbroj: 2137-23-19-130 od 8. studenoga 2019. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 9. prosinca 2019. godine donijelo je

Odluku o poništenju jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad

obavljene u okviru postupka jednostavne nabave za projektni element Izgradnja 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Datum objave: 12. prosinca 2019.

Uspješno realiziran projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2019. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

Bijela roda je jedna od europskih gnjezdarica koja je i strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13 i 73/16). S obzirom na činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na krovovima kuća i objekata u kojima rode najradije podižu svoje mlade važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Nakon objave javnog poziva za uključivanje u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, a kako bi ostvarili pravo na tu naknadu korisnici su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije prijavili lokaciju gnijezda na stambenom, gospodarskom ili javnom objektu kojeg oni koriste. Slijedom toga obavljen je terenski uviđaj te fotografiranja svakog pojedinog gnijezda od strane djelatnika Javne ustanove. Za gnijezda koja su zadovoljavala sve potrebne uvjete vlasnici/korisnici objekta na kojem je isto locirano dostavili su potrebnu, projektom propisanu dokumentaciju za ostvarivanje naknade. U ime povjerenstva za provjeru ispravnosti i kompletiranosti te dokumentacije Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije razmotrilo je istu, te donijelo Zaključak o utvrđivanju prava na naknadu vlasnicima ili korisnicima stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/19-01/01, URBROJ: 2137-23-19-43 od 10. rujna 2019. godine. Sukladno tom Zaključku kompletna dokumentacija koja je zadovoljavala tražene uvjete poslana je poslana u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je istu razmotrio te sukladno „Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti ,Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)' na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, davanjem sredstva pomoći" koji je sklopio s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, isplatio 50 % predviđene naknade.

Sukladno tome naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode, lociranom na stambenom, gospodarskom ili drugom građevinskom objektu na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu ostvarili su slijedeće pravne ili fizičke osobe i to:

- Dječji vrtić „Bubamara", Dravska 8, Kalinovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, Ferdinandovac, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Franjo Vukelić, Hrsovo 115, Hrsovo, za jedno gnijezdo na toj adresi.

- Rkt. župa Miholec, Miholec 69, Orehovec, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac, Trg sv. Jurja 6, Đurđevac, za jedno gnijezdo na adresi Trg bana Jelačića 10, Virje.

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec Seljačke bune bb, Kunovec za jedno gnijezdo na adresi Koprivnička 27, Koprivnički Ivanec

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu, Virje, Paromlinska 4, za jedno gnijezdo na toj adresi,

- Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, za jedno gnijezdo na adresi Trg Stjepana Radića 7, Virje i jedno gnijezdo na adresi Đure Sudete 10, Virje

Treba napomenuti da je polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

S obzirom na činjenicu da je ovaj projekt već desetu godinu za redom, uspješno proveden u našoj županiji, nadamo se da će se njegovo provođenje nastaviti i u narednom razdoblju jer osim očuvanja i zaštite populacije bijele rode (Ciconia ciconia), taj projekt pridonosi i očuvanju područja i prostora u kojem te strogo zaštićena vrsta ptica gradi svoja gnijezda, nesu jaja, legu i othranjuju svoje potomke.

Stranica 6 od 31