Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Zaštićena područja » Posebni rezervati » Veliki Pažut
Srijeda, 01 Pro 2021

POSEBNI (ornitološki) REZERVAT VELIKI PAŽUT

E-mail Ispis PDF

Veliki Pažut

Područje Velikog Pažuta prvi puta je zaštićeno 1983. godine kao specijalni ornitološki rezervat u površini od 700 hektara. Županijska skupština je 10. prosinca 1998. godine donijela Odluku o proglašenju posebnog zoološkog rezervata Veliki pažut kojom je prestala važiti prethodna kategorizacija iz 1983. godine, a rezervat je proširen na cca 1000 hektara. Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 15. studenog 2011. godine ovo područje proglašeno je Posebnim ornitološkom rezervatom „Veliki Pažut‟ čime je okončan postupak izmjena granice i kategorije zaštite za ovo zaštićeno područje te je postojeći zoološki rezervat prekategoriziran u ornitološki rezervat s površinom od 571 hektar. Područje posebnog ornitološkog rezervata Veliki Pažut nalazi se unutar Regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Republike Hrvatske, a dio je predloženih NATURA 2000 područja.

Svrha zaštite je trajno očuvanje ornitofaune karakteristične za vlažna staništa i rijeke te zaštita ornitofaune ugrožene na nacionalnoj i europskoj razini.

Zaštićeno područje obuhvaća sutok dviju velikih alpsko-planinskih rijeka Drave i Mure i nalazi se u blizini mjesta Legrad. Područje odlikuje velika krajobrazna raznolikost te raznolikost staništa među kojima su najvažnija močvarna staništa i vodotoci koje karakterizira ispresijecanost kanalima i starim rukavcima s pješčanim i šljunkovitim nanosima, niskim obalama i riječnim adama što se rezultira raznolikošću biljnog i životinjskog svijeta.

Zbog svoje lociranosti u pograničnom pojasu ta su staništa relativno izolirana, što je posebno važno za proljetne i jesenje seobe ptica, kao i za njihovo zimovanje. Zimi u većim koncentracijama tu borave-zimuju divlje guske (guska lisasta i guska glogovnjača).

Neke vrste ptica močvarica nalaze tu povoljne uvjete za gnjezdište. Od gnjezdarica su najzastupljenije divlje patke, liske, vodene kokošice, trstenjake i druge.

Uočena je i prisutnost nekih rijetkih vrsta ptica, kao npr. crne rode, plazice vuge i jastrebca cipolaša. Ipak, čitava ornitofauna još nije u cijelosti istražena.

Međutim, neupitnost bogatstva krajobrazne raznolikosti tog područja koje se odlikuje obiljem vode, biljne hrane, prepoznatljivom ispresijecanošću kanalima, te prirodnim mirom bio je dovoljan razlog da se na to područje reinterdukcijom unese glodavac dabar (Castor fiber L.)

Projekt ponovnog unošenja glodavca dabra na to područje realiziran je zahvaljujući donaciji njemačke vlade koja je darovala veću skupinu dabrova koji su u okviru projekta „Dabar u Hrvatskoj‟ ponovno naseljeni na nekoliko lokaliteta u Hrvatskoj gdje su nekad obitavali. Nosilac projekta je Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu.

Oborena stabala vrbe, te oguljena kora i brane od vrbovih štapova ukazuju da su se dabrovi na području „Posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut‟ dobro udomaćili. Smatra se da se njihov broj gotovo udvostručio. Uneseno ih je 29, a sada ih je oko 50.

Zahvaljujući propisivanju Mjera zaštite za „Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut‟ to područje je izdvojeno iz sastava lovišta što je rezultiralo i povećanim brojem raznovrsne visoke i niske divljači u njemu.

Ovo područje odlikuje se bogatstvom šuma posebno onih nizinskih-poplavnih koje karakterizira ispresijecanost kanalima. U tim šumskim zajednicama prevladavaju bijela vrba, crna topola (jagnjad) kao crna i bijela joha, dok prizemni sloj često čini plava kupina. Šumske i vodene površine daju povoljan uvjet za razvoj raznolikog biljnog i životinjskog svijeta.

Na najudubljenijim područjima u kanalima i mrtvicama razvijene su zajednice lopoča i lokvanja sa vodenom kugom, krocanjom, vodenim orašcem i dr.

Na njih se nadovezuju biljne zajednice trščaka i visokih šaševa od kojih su na tom području najznačajnije trska, šaška, oblić, rogoz, žabočna i dr.

U zajednicama močvarnih livada najviše dominiraju šaševi, puslica, žabnjak i vodena metvica.

Za zaštićeno područje propisane su Mjere zaštite za „Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut‟ („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije‟ broj 3/99.)

Galerija - Veliki Pažut

_MG_0029_DxOpazut_raw
Prije  Set 1/3  Dalje
_MG_0029_DxOpazut_raw
_MG_1118PAZUT_RAW
_MG_1137CM_RAW
_MG_1189PAZUT_RAW
_MG_7766TRAVNJAK _RAW
Veliki Pažut
_MG_8168_RAW
_MG_9852_RAW

Karta - Veliki pažut

pazut karta

Aktualnosti

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima

KLASA: 406-01/21-01/01 URBROJ: 2137-23-21-6 Koprivnica, 12. studeni 2021.     Sukladno Odluci o pokretanju postupka prodaje/otpisa službenog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije VOLKSWAGEN POLO Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205 KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 2137-23-21-64 od 21. rujna 2021. godine, koju ...

Opširnije

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima

KLASA: 406-01/21-01/01 URBROJ: 2137-23-21-4 Koprivnica, 22. listopada 2021.    Sukladno Odluci o pokretanju postupka prodaje/otpisa službenog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije VOLKSWAGEN POLO Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205 KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 2137-23-21-64 od 21. rujna 2021. godine, koju je ...

Opširnije