Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » O ustanovi » Pristup informacijama
Srijeda, 25 Stu 2020

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije njenom djelokrugu rada i aktivnostima

E-mail Ispis PDF

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13Âi 85/15) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), omogućava pristup informacijama.

 

U cilju ostvarivanja pristupa informacijama Javna ustanova ustrojava sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja i načinom davanja informacija.

Pristup informacijama može se ostvariti na sljedeći način:

 1. Putem službene web stranice www.zastita-prirode-kckzz.hr:
  • informacije o organizacijskoj strukturi, djelokrugu rada i nadležnosti Javne ustanove,
  • informacije o zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,
  • informacije o aktivnostima Javne ustanove,
  • informacije o znanstveno-istraživačkim aktivnostima, projektima i programima koje provodi i u kojima sudjeluje Javna ustanova,
  • informacije o javnoj nabavi roba, radova i usluga,
  • objave priopćenja za javnost,
  • objave publikacija, i drugo.
 2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije.
 4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 5. Drugi prikladan način za davanje određene informacije.

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva koji se podnosi na sljedeće načine:

- pisanim putem na adresu Javne ustanove

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica

- osobno na adresu Javne ustanove

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

- putem elektroničke pošte na adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

- telefonom na broj:

048/ 621 790

 

Obrasci za pristup informacijama:

o Zahtjev za pristup informacijama

o Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

o Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenice za informiranje) u Javnoj ustanovi su:

Željka Kolar, dipl.ing. i Marta Lenac, dipl.ing. (sukladno Odluci o određivanju službenika za informiranje u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije KLASA: 020-01/13-01/01, URBROJ: 2137-23-13-1 od 8. ožujka 2013. godine).

 

Kontakti službenica za informiranje:

Željka Kolar, dipl.ing.
Adresa: Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Tel: 048/ 621 790
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Marta Lenac, dipl.ing.
Adresa: Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Tel: 048/ 621 790
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Javna ustanova će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:
1) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
2) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
3) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi njenom djelokrugu rada i aktivnostima
INFORMACIJA SADRŽAJ DOSTUPNOST
Akti Odluka o osnivanju Javne ustanove i Statut Javne ustanove A i B
Ustrojstvo i djelokrug rada Informacije o organizacijskoj strukturi i djelokrugu rada Javne ustanove A i B
Informacije o zaposlenicima Popis zaposlenika Javne ustanove, stručna sprema zaposlenika Javne ustanove, raspoređenost zaposlenika Javne ustanove na određeno radno mjesto u Javnoj ustanovi, kontakti zaposlenika u Javnoj ustanovi A i B
Ostali podaci o zaposlenicima Podaci o zaposlenicima i/ili vježbenicima i suradnicima B i C
Aktivnosti i događanja Razne informacije o radu i aktivnostima Javne ustanove, novosti, događanja, projekti, planovi, suradnja, najave i sl. A i B
Dokumenti koji reguliraju zaštitu
prirode u ZDP na području KKŽ
Zakon o zaštiti prirode, Odluke, Rješenja i Uredbe o proglašenju ZDP, Mjere zaštite za pojedini ZDP, Zaključci i Odluke o donošenju Mjera zaštite A i B
Mišljenja Mišljenja o utjecajima određenih zahvata na ZDP i ostale ZPV B
Popis ZDP na području KKŽ Popis ZDP na području KKŽ s obrazloženjem njihovih svojstava A i B
Naputci Razne upute JLS i ostalim pravnim i fizičkim subjektima vezano za problematiku ZP B
Zahtjevi, upiti i očitovanja Razni zahtjevi i upiti fizičkih i pravnih osoba vezani uz problematiku zaštite prirode na području KKŽ B
Podaci o radu Javne ustanove Godišnji financijski plan, Program rada i ostali planovi i podaci B i C
Javna nabava Godišnji planovi nabave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi A i B
Publikacije Promotivni materijali za pojedine ZPV B
Ostale informacije o ZDP
na području KKŽ
Sve informacije koje pravne ili fizičke osobe traže vezano za ZDP na području KKŽ (cjenici, informacije o posjetima, pravilima ponašanjai sl.) B
Dodjela koncesijskih odobrenja
za pojedine djelatnosti u ZDP
kojima upravlja Javna ustanova
Informacija o načinu dodjele i o korisniku koncesijskog odobrenja A i B

Oznake:
- A - Informacije koje se nalaze na internetskoj stranici Javne ustanove (www.zastita-prirode-kckzz.hr)
- B - Informacije koje su dostupne na zahtjev
- C - Informacije koje nisu dostupne javnosti
KKŽ - Koprivničko-križevačka županija
ZDP - zaštićeni dijelovi prirode
ZPV - zaštićene prirodne vrijednosti
JLS - jedinica lokalne samouprave

 

Javna ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 12/14 i 15/14).

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno općem aktu Javne ustanove, te zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

 

Javna ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

DOKUMENTI:

Podaci o naručitelju

Izjava o sprečavanju sukoba interesa ZNJ NN 120/16

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

 

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objava u EOJN)

Plan nabave za 2020. godinu

ÂÂÂ

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu (xls. format)

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu (doc. format)Â

 

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objava u EOJN)

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objava u EOJN)

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

 

Ispravak Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (xls. format)

Ispravak Bilješki uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (doc. format)

 

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (xls. format)

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (doc. format)

Plan nabave za 2018. godinu

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu (doc. format)

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

 

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

 

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

 

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu