Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Održana Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)
Srijeda, 25 Svi 2022

Održana Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)

E-mail Ispis PDF

U Koprivnici je dana 8. ožujka 2022. godine u koordinaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održana je Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007).

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže donosi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i to je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja i/ili očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva, te pokazatelji provedbe plana.

„Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (PU 007) izrađuje se za zaštićeno područje Regionalnog parka Mura – Drava i pridružena zaštićena područja, te za 12 područja ekološke mreže Natura 2000 i to 8 (POVS) područja očuvanja značajna za vrste i stanište tipove (Mura, Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Donji tok Drave, Stari Gradac – Lendava, Starogradački Marof, Županijski kanal (Gornje Bazje - Zidina) ) i 4 (POP) područja očuvanja značajna za ptice (Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Podunavlje i donje Podravlje). Ta zaštićena područja i područja ekološke mreže protežu se unutar pet županija i kojima sukladno Zakonu o zaštiti prirode upravljaju županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, te područjima ekološke mreže i to svaka u okviru svoje nadležnosti. Sukladno tome „Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (PU 007) zajednički izrađuju: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije.

Cilj spomenute Treće dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007) bio je predstavljanje evaluacije stanja i općih ciljeva plana upravljanja, predstavljanje ciljeva i mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa, prikupljanje prijedloga aktivnosti upravljanja za sve upravljačke teme.

Na radionici je bilo prisutno 75 sudionika, ključnih dionika iz različitih sektora (šumarstva, ribarstva, lovstva, turizma, vodnog gospodarstva, hrvatske elektroprivrede, cestogradnje i upravljanja cestama, prostornog uređenja i planiranja, kulturnih djelatnosti i muzeja, školstva i dr.), te predstavnici nevladinih udruga, Hrvatske gorske službe spašavanja, lokalnih akcijskih grupa, regionalnih razvojnih agencija, koncesionara eksploatacije mineralnih sirovina, jedinica lokalne i regionalne samouprave, upravnih tijela nadležnih za izdavanje dopuštenja i uvjeta zaštite prirode kao i provođenje postupka ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, državnog inspektorata, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu prirode, javnih ustanova za zaštitu prirode Koprivničko – križevačke, Varaždinske, Međimurske, Virovitičko – podravske županije i Osječko – baranjske županije, kao i predstavnici njihovih upravnih vijeća. Također radionici su prisustvovali od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja angažirani stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH.

Spomenuti plan upravljanja jedan je od niza planova upravljanja koji se izrađuju u okviru projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" (K.K.06.5.2.03.0001) koji je sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a njegova vrijednost je 186.497.150,36 kn, od čega je 158.503.452,80 kn iznos EU bespovratnih sredstava. Projekt je započeo u rujnu 2017. godine, a njegov završetak planiran je krajem 2022. godine.

U okviru tog projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 200 područja koja čine ekološku mrežu Republike Hrvatske (Natura 2000 područja). Izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže propisana je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). To su strateški dokumenti javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže, te se planom upravljanja utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Korisnik tog projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a kao suradnici u njemu sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj, te je jedna od njih i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Na održanoj Treće dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007) sudionicima radionice predstavljena je zakonska regulativa za donošenje planova upravljanja, područje obuhvata „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže", prezentirane su prirodne vrijednosti i ocjena njihova stanja s osvrtom na prednosti, pritiske i prijetnje. Također su za taj plan upravljanja predstavljene upravljačke teme, opći ciljevi, mjere očuvanja ciljnih vrsta i staništa, te su od sudionika kao važnih dionika područja obuhvata tog plana za pojedine upravljačke teme prikupljeni inputi i prijedlozi aktivnosti.

IMG 0962IMG 0982IMG 1035IMG 1053IMG 1062IMG 1097IMG 1116IMG 1136IMG 1197IMG 1293IMG 1180IMG 1266IMG 1300IMG 1309IMG 1224