Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca

Ispis

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 5. Pravilnika o načinu provođenja postupka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Klasa: 023-01/17-01/01, Urbroj: 2137-23-17-55 od 14. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za projektni element Izgradnja 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca, kao jedan od partnera u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" .

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama.

Tekst poziva

Prilog 1. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 2. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 3. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 4. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o.Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

Prilog 5. Dopuštenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine - ovdje

Prilog 6. Rješenje o izmjeni i dopuni Dopuštenja Klasa: UP/I-612-07/19-01/14, Urbroj: 2137/1-05/05-19-3 od 8. travnja 2019. godine - ovdje

Prilog 7. Ponudbeni obrazac - ovdje ( .doc format)

Prilog 8. Izjava o nekažnjavanju - ovdje ( .doc format)

Prilog 9. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora - ovdje ( .doc format)

 

Datum objave: 8. studenoga 2019.