21. ožujka – Svjetski dan šuma

Ispis

Kako bi se podsjetili na važnost očuvanja šuma. Svake godine 21. ožujka ne samo da je prvi dan proljeća već se taj datum obilježava kao Svjetski dan šuma. Tema proslave Svjetskog dana šuma u 2017. godini su šume i energija. Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine kada je na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava. Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosistemi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Šume doprinose ravnoteži kisika, ugljičnog dioksida u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda, te su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu. U šumama živi više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata. Globalno su ugrožene zbog nedovoljno kontroliranog gospodarenja, požara, promjene režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, dr. U Republici Hrvatskoj šume zauzimaju 47% teritorija, 95% šumskih sastojina ima prirodni sastav što je rijetko i iznimno vrijedno i na svjetskoj razini. Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa zahvaljujući specifičnom geografskom položaju Republike Hrvatske koji je na granici eurosibirsko‐sjevernoameričke i mediteranske regije u Hrvatskoj imamo 105 tipova šumskih zajednica. Jedan od vidova čuvanja šuma i šumskih zajednica u Hrvatskoj je njihova zaštita temeljem Zakona o zaštiti prirode, sukladno toj zaštiti danas u Hrvatskoj imamo 35 posebnih rezervata šumske vegetacije, a u našoj Koprivničko-križevačke županiji to je Posebni rezervat šumske vegetracije Crni Jarki i posebni rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo. Osim toga i unutar drugih kategorija kojima su obuhvaćena zaštićena područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije nalazi se dosta šuma, a cilj njihove zaštite je očuvanje vrijednih i specifičnih šumskih biocenoza i biotopa, te vrijednih i ugroženih šumskih ekosustava.

Kako bi obilježili Svjetski dan šuma naglašena je važnost šuma i šumskih ekosustava te njihovog očuvanja brojnim grupama posjetitelja koji ovih dana posjećuju zaštićena područja Koprivničko-križevačke županije.