Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » POZIV za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina
Srijeda, 29 Ožu 2023

POZIV za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

E-mail Ispis PDF

ÂÂÂÂÂÂNa temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13), uz očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine i Odluke o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137-23-17-17 od 3. veljače 2017. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na svojoj 31. sjednici održanoj 3. veljače 2017. godine raspisuje

POZIV

za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

1) Predmet poziva je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina.

2) Koncesijsko odobrenje za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Koncesijsko odobrenje) daje se na vrijeme od 3 (tri) godine. Može ga dobiti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ribolova i uz slijedeće Uvjete zaštite prirode:

 · Ne smije izvoditi bilo kakve zahvate bez ishođenja dopuštenja i utvrđivanja uvjeta zaštite prirode.

· Ne smije narušavati prirodne uvjete koji u zaštićenom području postoje.

· Ne smije dopustiti parkiranje vozila u zaštićenom prostoru ili njegovoj blizini na mjestima sa kojih je moguće onečišćenje tla i voda zaštićenog područja Čambine.

· Rekreacijski ribolov se može obavljati istovremeno s jednim ribolovnim priborom s po jednom udicom ili jednom varalicom.

· Rekreacijski ribolov može se obavljati u skladu s odredbom o lovostaju za pojedine vrste riba prema posebnom propisu.

· Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:

 - štuka (Esox lucius L.) 40 centimetara

 - smuđ (Stizostedion luciioperca L.) 40 centimetara

 - šaran (Cyprinus carpio L.) 40 centimetara

 - som (Silurus glanis L.) 60 centimetara.

  · U vrijeme obavljanja lova mora ograničiti kretanje ribiča u lovnom području.

· Dužan je organizirati sakupljanje i zbrinjavanje otpada izvan zaštićenog područja.

· Mora organizirati čuvarsku službu koja nadzire provedbu ovih uvjeta zaštite prirode.

3) Prijava treba sadržavati:

   · Naziv, sjedište, kontakt i adresu fizičke ili pravne osobe.

 Â Â · Pravne osobe trebaju priložiti rješenje Trgovačkog suda o registraciji pravne osobe;

 Â Â · Pisanu izjavu da će rekreativni ribolov u vodama Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Značajni krajobraz) obavljati u skladu sa Uvjetima zaštite prirode i posebnim uvjetima sadržanim u nacrtu Ugovora o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina.

· Iznos ponuđene cijene naknade Dnevne ribolovne dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova u području Značajnog krajobraza (najniži iznos je 60,00 kuna).

4) Mjerila za izbor najpovoljnije ponude:

· Boravište fizičke, odnosno sjedište pravne osobe u odnosu na Značajni krajobraz (prednost imaju fizičke ili pravne osobe s područja Koprivničko-križevačke županije).

· Najviša ponuđena cijena naknade Dnevne ribolovne dozvole.

· Primjerena organiziranosti kao i financijska mogućnost održavanja ribolovnog područja Značajnog krajobraza te mogućnost potpune provedbe odredaba propisanih Zakonom.

5) Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina" na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirodena području Koprivničko-križevačke županije,Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.

6) Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave poziva.

7) Nepotpune prijave neće se razmatrati kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave.

8) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja donosi Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirodena području Koprivničko-križevačke županije.

9)Podnositelji prijava bit će pismeno obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja.

10) Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja s najpovoljnijim odabranim ponuditeljem Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirodena području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) sklopit će Ugovor davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina, te će isti dostaviti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

11) Dodatne informacije mogu se dobiti u Javnoj ustanovi na broj telefona 048/621-790 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, na službenoj internet stranici Javne ustanove www.zastita-prirode-kckzz.hr ili na Oglasnoj ploči Javne ustanove na adresi Florijanski trg 4/II, Koprivnica.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 023-01/17-01/01

URBROJ: 2137-23-14-18

 


 

ÂÂÂÂÂÂNa temelju članka 191. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13), uz očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 612-07/14-31/01, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-2 od 13. siječnja 2014. godine i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Klasa: ____________________________, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesijskog odobrenja) i _______________________________ (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesijskog odobrenja) dana _________________ sklapaju

 

UGOVOR

o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

 

Članak 1.

 

ÂÂÂUgovor o davanju koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuje međusobna prava i obveze između Davatelja koncesijskog odobrenja i Ovlaštenika koncesijskog odobrenja iz ovog Ugovora.

 

Članak 2.

 

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja prilikom obavljanja rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina sukladno dopisu Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine mora poštivati sljedeće uvjete zaštite prirode:

ÂÂÂÂ1. Ne smije izvoditi bilo kakve zahvate bez ishođenja dopuštenja i utvrđivanja uvjeta zaštite prirode.

ÂÂÂÂ2. Ne smije narušavati prirodne uvjete koji u zaštićenom području postoje.

ÂÂÂÂ3. Ne smije dopustiti parkiranje vozila u zaštićenom prostoru ili njegovoj blizini na mjestima sa kojih je moguće onečišćenje tla i voda zaštićenog područja Čambine.

ÂÂÂÂ4. Rekreacijski ribolov se može obavljati istovremeno s jednim ribolovnim priborom s po jednom udicom ili jednom varalicom.

ÂÂÂÂ5. Rekreacijski ribolov može se obavljati u skladu s odredbom o lovostaju za pojedine vrste riba prema posebnom propisu.

ÂÂÂÂ6. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:

ÂÂÂÂÂÂ- štuka (Esox lucius L.) 40 centimetara

ÂÂÂÂÂÂ- smuđ (Stizostedion luciioperca L.) 40 centimetara

ÂÂÂÂÂÂ- šaran (Cyprinus carpio L.) 40 centimetara

ÂÂÂÂÂÂ- som (Silurus glanis L.) 60 centimetara.

ÂÂÂÂ7. U vrijeme obavljanja lova mora ograničiti kretanje ribiča u lovnom području.

ÂÂÂÂ8. Dužan je organizirati sakupljanje i zbrinjavanje otpada izvan zaštićenog područja.

ÂÂÂÂ9. Mora organizirati čuvarsku službu koja nadzire provedbu ovih uvjeta zaštite prirode.

 

Članak 3.

 

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina može dozvoliti samo na temelju Dnevne dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina ( u daljnjem tekstu: Dnevne dozvole) i to:

ÂÂÂ1. Osobama koje sukladno odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

ÂÂÂ2. Osobama bez uvjerenja o položenom ribičkom ispitu ukoliko su one:

ÂÂÂÂÂÂ- Hrvatski ili strani državljani koji do kraja godine u kojoj kupuju Dnevnu dozvolu navršavaju 14 godina života, a u pratnji su ribiča koji posjeduje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

ÂÂÂÂÂÂ- Strani državljani koji na temelju dokumenata o položenom ribičkom ispitu posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici Hrvatskoj.

ÂÂÂÂÂÂ- Osobe koje su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. Stupnju obrazovanja.

 

Članak 4.

 

ÂÂÂDnevnu dozvolu iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora prodaje Ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

ÂÂÂSvaki primjerak Dnevne dozvole je numeriran i ovjeren pečatom Davatelja koncesijskog odobrenja.

ÂÂÂCijena Dnevne dozvole kao i raspodjela financijskih sredstava ostvarenih prodajom Dnevnih dozvola je utvrđena od strane Upravnog vijeća Davatelja koncesijskog odobrenja.

ÂÂÂCijena Dnevne dozvole iznosi ___________ kuna. Prihod ostvaren od prodaje Dnevnih dozvola sporazumno dijele Davatelj koncesijskog odobrenja i Ovlaštenik koncesijskog odobrenja, od čega Davatelju koncesijskog odobrenja pripada 40% ostvarenog prihoda, a Ovlašteniku koncesijskog odobrenja 60% ostvarenog prihoda.

ÂÂÂOvlašteniku koncesijskog odobrenja navedeni prihod služit će za provedbu svih njegovih obaveza iz ovog Ugovora.

ÂÂÂDio ostvarenog prihoda koji pripada Davatelju koncesijskog odobrenja predstavlja naknadu za izdavanje koncesijskog odobrenja za rekreativni ribolov u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Naknada za izdavanje koncesijskog odobrenja) i ta sredstva namijenjena su zaštiti prirode.

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je Naknadu za izdavanje koncesijskog odobrenja uplaćivati jednom mjesečno i to najkasnije do 10-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec na žiro-račun Davatelja koncesijskog odobrenja.

 

Članak 5.

 

ÂÂÂSukladno uvjetima iz članka 2. i članka 3. ovog Ugovora:

ÂÂÂÂ1. Rekreativni ribolov u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina dozvoljen je samo s obale u vremenu od izlaska do zalaska sunca.

ÂÂÂÂ2. Dozvoljena dnevna količina ulova iznosi najviše do 3 kg ribe. U dozvoljenu količinu ribe od 3 kg ne ubraja se trofejni ulov jedne ribe koja je teža od 3 kg. Dnevno je dozvoljeno uloviti samo jedan primjerak trofejne ribe.

ÂÂÂÂ3. Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

ÂÂÂÂ4. Svi primjerci ulovljenih riba čija je veličina manja od veličine propisane u članku 2. točki 6. iz ovog Ugovora određenih najmanjih veličina riba koje se smiju loviti moraju se odmah vratiti u vodu.

ÂÂÂÂ5. Svi primjerci ulovljenih riba koji se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.

 

Članak 6.

 

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja mora svakodnevno voditi evidenciju o zaduženim i o prodanim Dnevnim dozvolama kao i o dnevno ulovljenoj količini ribe (po vrsti) u obavljanju rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina, te o tome jedanput mjesečno slati pisano izvješće Davatelju koncesijskog odobrenja.

ÂÂÂSukladno izlovljenoj količini i vrsti ribe u obavljanju rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina Ovlaštenik koncesijskog odobrenja mora najmanje jedanput godišnje u optimalnom razdoblju izvršiti poribljavanje istom vrstom i količinom izlovljene ribe.

ÂÂÂRibu za poribljavanje treba nabavljati isključivo sa ribnjaka koji redovito prate zdravstveno stanje (prema naređenim mjerama iz Zakona o veterinarstvu) kako bi se izbjeglo prenošenje bolesti i moguća uginuća, a svaku pošiljku ribe treba pratiti Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja.

ÂÂÂPoribljavanje iz stavka 2. ovog članka Ovlaštenik koncesijskog odobrenja mora izvršiti uz prisustvo predstavnika Davatelja koncesijskog odobrenja i o tome pravovremeno izvijestiti inspekciju zaštite prirode i veterinarsku inspekciju.

ÂÂÂU vode unutar Značajnog krajobraza Čambina strogo je zabranjeno unositi alohtone vrste riba.

ÂÂÂPrije početka poribljavanja iz stavka 2. ovog članka Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je pribaviti stručno mišljenje od institucije ili stručnjaka za slatkovodno ribarstvo u kojem će biti točno definirano optimalno vrijeme za poribljavanje, vrsta, veličina i količina ribe kojom će se vode unutar Značajnog krajobraza Čambina poribiti, te će također biti definirano kojom će se vrstom i količinom ribe zamijeniti ulovljene invanzivne vrste riba.

 

Članak 7.

 

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je Davatelju koncesijskog odobrenja i nadležnoj inspekciji prijaviti sve eventualno zamijećene promjene koje bi mogle narušiti i ugroziti obilježja Značajnog krajobraza Čambina.

 

Članak 8.

 

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je sukladno točki 7. iz članka 2. stavka 1. ovog Ugovora u vrijeme obavljanja lova ograničiti kretanje ribiča u lovnom području sukladno Uvjetima obavljanja rekreacijskog ribolova u području Male i Velike Čambine (URBROJ: KC-01-2010-1057/01 od 22. 03. 2010. godine) izdanih od strane koncesionara koji gospodari Državnim otvorenim lovištem Repaš br. VI/9, a koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

 

Članak 9.

 

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je sukladno točki 9 iz članka 2 stavka 1 ovog Ugovora organizirati ribočuvarsku službu.

ÂÂÂRibočuvarsku službu obavljaju ribočuvari za područje ribolovnih voda unutar Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Ribočuvari). Ribočuvare koji obavljaju ribočuvarsku službu u ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina imenuje Ovlaštenik koncesijskog odobrenja. Ribočuvari nadziru provedbu uvjeta zaštite prirode iz članka 2 ovog Ugovora i imaju ovlaštenja propisana Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega.

 

Članak 10.

 

ÂÂÂRibočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:

ÂÂÂÂ1. zatražiti dnevnu dozvolu za obavljanje ribolova,

ÂÂÂÂ2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,

ÂÂÂÂ3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet

ÂÂÂÂ4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

 

Članak 11.

 

ÂÂÂAko Ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina osobu koja obavlja radnje protivne odrednicama iz ovog Ugovora dužan je u roku od 3 dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru na postupanje i Davatelju koncesijskog odobrenja na znanje.

ÂÂÂAko Ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovog članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.

ÂÂÂOsobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov Ribočuvar izdaje potvrdu s točno označenim predmetima i/ili ulovom po vrsti i količini.

ÂÂÂOvlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetog ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.

ÂÂÂS privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulov, do predaje nadležnom sudbenom tijelu Ovlaštenik koncesijskog odobrenja ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

 

Članak 12.

 

ÂÂÂRibočuvari imaju iskaznicu koja dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti Ribočuvara u ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina.

ÂÂÂIskaznicu iz stavka 1. ovog članka izdaje Ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

 

Članak 13.

 

ÂÂÂRibiči koji love u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina dužni su Ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijesti u svezi obavljanja ribočuvarskog nadzora te im pružati pomoć u njihovom radu.

 

Članak 14.

 

ÂÂÂRibočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.

 

Članak 15.

 

ÂÂÂRibočuvar je dužan Davatelju koncesijskog odobrenja i nadležnoj inspekciji prijaviti sve eventualno zamijećene promjene koje bi mogle narušiti i ugroziti obilježja Značajnog krajobraza Čambina.

 

Članak 16.

 

ÂÂÂInspekcijski nadzor nad provedbom ovog Ugovora provodi inspekcija zaštite prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

 

Članak 17.

 

ÂÂÂKoncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora daje se na vrijeme od 3 godine, a stupa na snagu danom potpisivanja ovog Ugovora od strane Davatelja koncesijskog odobrenja i Ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

 

Članak 18.

 

ÂÂÂUgovor o koncesijskom odobrenju prestaje važiti:

ÂÂÂÂ1. Istekom vremena na koje je koncesijsko odobrenje dodijeljeno.

ÂÂÂÂ2. Smrću Ovlaštenika koncesijskog odobrenja ili prestankom djelovanja pravne osobe Ovlaštenika koncesijskog odobrenja ako se obaveze iz Ugovora o koncesijskom odobrenju ne prenesu na određenog nasljednika odnosno pravnog slijednika.

ÂÂÂÂ3. Ako je Ovlaštenik koncesijskog odobrenja pravomoćnom odlukom suda ili nadležnog tijela uprave trajno zabranjeno obavljanje djelatnosti za koju je dodijeljeno koncesijsko odobrenje.

ÂÂÂÂ4. Ako nastanu razlozi promjenom režima zaštite područja za koje je izdano koncesijsko odobrenje, koji sprječavaju dodjeljivanje odnosno davanje koncesijskog odobrenja na tom području.

ÂÂÂÂ5. Sporazumnim raskidom Ugovora.

ÂÂÂU slučaju prestanka koncesijskog odobrenja iz ovog Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Ovlaštenik koncesijskog odobrenja nema pravo na nadoknadu zbog raskida koncesijskog Ugovora.

 

Članak 19.

 

ÂÂÂSredstva ostvarena od Naknade za koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora sukladno Zakonu o zaštiti prirode prihod su Davatelja koncesijskog odobrenja i namijenjena su zaštiti prirode.

 

Članak 20.

 

ÂÂÂKoncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora upisuje se u Upisnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

Članak 21.

 

ÂÂÂEventualno nastala pitanja i sporove iz ovog Ugovora, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno.

ÂÂÂU slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja pitanja i sporova iz ovog Ugovora, iste će riješiti nadležan sud.

 

Za Davatelja koncesijskog odobrenja: Â Â  Za Ovlaštenika koncesijskog odobrenja: