Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Novosti
Utorak, 24 Svi 2022

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode (NN broj 70/05 i 139/08 i 57/11) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10 i 12/12.), te sukladno Odluci o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine, KLASA: 023-01/13-01/01, URBROJ: 2137-23-13-39 od 16. travnja 2013. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

 

Članak 1.

   Predmet poziva je javno prikupljanje ponuda za davanje na provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine (u daljnjem tekstu: Program), kojeg je izradio Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i koji je verificiran od strane Ministarstva poljoprivrede dana 3. siječnja 2013. godine, te je na njega dobivena suglasnost Župana Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/13-01/3, URBROJ: 2137/01-02/04-13-2 od 4. veljače 2013. godine.

Članak 2.

   Provedbu Programa može dobiti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje lova (u daljnjem tekstu: Provoditelj) i koja ima sjedište na području Republike Hrvatske.

   Provoditelj Programa obavezan je provoditi mjere i radnje sukladno Programu, Zakonu o lovstvu (NN broj 140/05 i 75/09), Zakonu o zaštiti prirode (NN broj 70/05 i 139/08 i 57/11) i Rješenju o Uvjetima zaštite prirode KLASA: UP/I 612-07/11-33/1216, URBROJ: 517-12-04 od 23. siječnja 2012. godine koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a koje jesastavni dio Programa.

   Provoditelj se obvezuje provoditi Program na području Posebnog ornitološkog rezervata „Veliki Pažut", čije su granice određene Uredbom Vlade Republike Hrvatske o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata „Veliki Pažut" (NN 142/11).

Članak 3.

   Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) bez plaćanja naknade Provoditelju povjerava provođenje, a Provoditelj preuzima obavezu provedbe Programa, počevši od dana potpisa Ugovora o provedbi Programa do 31. ožujka 2022. godine.

Članak 4.

   Obvezni sadržaj Prijave na Javni poziv su:

- Naziv, sjedište, kontakt i adresu prijavitelja,

- Rješenje o registraciji za obavljanje lova,

- Dokument o ovlaštenoj i odgovornoj osobi za zastupanje i potpisivanje ugovora,

- Izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe prijavitelja za kazneno djelo nezakonitog lova,

- Dokaz da ima osiguranu lovočuvarsku službu i stručnu osobu za provedbu Programa,

- Pisanu Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će Program provoditi sukladno članku 2. ovog Javnog poziva i da će osigurati financijska sredstva za provođenje Programa,

- Mišljenje jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" o načinu suradnje i mogućnosti sufinanciranja provedbe Programa.

   Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, s naznakom: „Za Javni poziv za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine".

   Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 5.

   Odluku o odabiru Provoditelja za provedbu Programa donosi Upravno vijeće Javne ustanove.

   Podnositelji prijava bit će pismeno obaviješteni o odabiru Provoditelja za provedbu Programa u zakonskom roku.

   Nakon donošenja Odluke o odabiru Provoditelja Javna ustanova i Provoditelj sklopit će Ugovor o provedbi Programa. Dodatne informacije mogu se dobiti u Javnoj ustanovi na broj telefona 048/ 621-790 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Program sa svim njegovim prilozima je dostupan u Javnoj ustanovi, Florijanski trg 4/II, Koprivnica i na njenoj internetskoj stranici www.zastita-prirode-kckzz.hr.

   Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

 

Dokumenti:

Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

Suglasnost župana Koprivničko-križevačke županije

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

 

Informacije o branju i prodaji proljetnica

E-mail Ispis PDF

      Sukladno Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine broj 99/09.) koji je donesen temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05, 139/08 i 57/11.) određene biljne i životinjske vrste mogu biti strogo zaštićene ili zaštićene.

Proljetnice, kao što suvisibaba (Galanthus nivalis L.), mirisna ljubica (Viola odorata L.), pasji zub (Erythronium dens-canis L.), drijemovci ili zvončići (vrste roda Leucojum) i koje najčešće nalazimo u našim krajevima su zaštićene biljne vrste, te je Pravilnikom o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (Narodne novine broj 154/08.) za njihovo sakupljanje potrebno ishoditi dopuštenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. To dopuštenje odnosi se na sakupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, a ne odnosi se na njihovo sakupljanje za osobne potrebe. Sakupljanje za osobne potrebe smatra se sakupljanje do najviše pet komada podzemnih dijelova, 2 kg stabljike, 1 kg listova, 1 kg cvjetova, 0,5 kg sjemena, 10 kg plodova, 0,5 kg pupova te 1 kg steljke pojedine biljne vrste, dnevno u svježem stanju.

U skladu s Pravilnikom o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nakon podnošenja zahtjeva skupljaču za pojedine biljne vrste rješenjem izdaje dopuštenje za sakupljanje. Nositelji dopuštenja za sakupljanje samoniklih biljaka dužni su Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dostaviti godišnje izvješće o sakupljanju samoniklih biljaka za tekuću godinu najkasnije do 15. siječnja iduće godine.

Za nepridržavanje uvjeta i ograničenja propisanih Zakonom o zaštiti prirode potrebnih za sakupljanje samoniklih biljaka, istim zakonom propisane su novčane kazne u iznosu od 25.000,000 do 200.000,00 kuna za pravne osobe i 7.000,00 do 30.000,00 kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Sve zaštićene kao i one strogo zaštićene biljne vrste sadržane su u Crvenom popisu ugroženih vrsta koji je napravljen temeljem stručne podloge od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode u okviru direktive preuzete međunarodnim sporazumima, te prema pravilima i kriterijima za procjenu ugroženosti divlji svojti koje je propisala Međunarodna unija za očuvanje prirode (eng. IUCN, koja je svjetski autoritet za procjenu ugroženosti živog svijeta te njegovo očuvanje. Sukladno tome prema IUCN-u postoji deset kategorija ugroženosti koje su označene kao:

1 EX - Izumrle  Svojte koje su bez ikakve dvojbe izumrle. Ukoliko se kroz intezivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju ne pronađe jedinka neke svojte, ona se može smatrati izumrlom. 
EW - Izumrle u prirodi  Svojte koje opstaju samo u uzgoju, zatočeništvu ili u naturaliziranim populacijama izvan prvotnog areala rasprostranjenosti. Kao i kod prijašnje kategorije, svojta se može smatrati izumrlom u prirodi ukoliko se kroz intezivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju u prirodi ne pronađe jedinka dotične svojte.
RE - Regionalno izumrle  Svojte izumrle na području koje je obuhvaćeno crvenim popisom ili crvenom knjigom. Kao i kod ostalih „izumrlih" kategorija, potrebno je provesti opsežna istraživanja da bi se svojta mogla proglasiti regionalno izumrlom.
CR - Kritično ugrožene

 Svojte kojima prijeti izuzetno visoki rizik od izumiranja u prirodi.

5 EN - Ugrožene

Svojte kojima prijeti veoma visoki rizik od izumiranja u prirodi.

6 VU - Osjetljive

Svojte kojima prijeti visoki rizik od izumiranja u prirodi.

7 NT - Gotovo ugrožene

Svojte kojima trenutno ne prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogle postati ugrožene.

8 LC - Najmanje zabrinjavajuće

Svojte koje ne priradaju u niti jednu od navedenih kategorija. U ovu kategojriju pripadaju široko rasporstranjene i brojne svojte.

9 DD - Nedovoljno poznate

Svojte za koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se izravno ili neizravno procijenio rizik od njenog izumiranja. Ova kategorija nije ustavri kategorija ugroženosti, već ona ukazuje na potrebu prikupljanja novih podatka o dotičnoj svojti da bi se status ugroženosti mogao odrediti.

10 NE - Vrste koje nisu procjenjivane

Svojte kojima nije određivan status ugroženosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VISIBABA

LJUBICICADRIJEMOVCIPASJI ZUB

Obavijest o provedbi jesenske akcije oralne vakcinacije lisica

E-mail Ispis PDF

           Sukladno obavijesti koju smo zaprimili od Ministarstva poljoprivrede provedba jesenske akcije oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj započinje 19. listopada 2012. godine i traje do 15. prosinca 2012. godine. U Koprivničko-križevačkoj županiji akcija oralne vakcinacije lisica provoditi će se tijekom mjeseca listopada i studenog ovisno o vremenskim uvjetima, na način da će se iz zrakoplova polagati mamci koji sadrže cjepivo. Na taj način na području cijele Republike Hrvatske biti će distribuirano ukupno 1.413.550 vakciniranih mamaka.

Svrha oralne vakcinacije lisica je zaštita ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara te bolesti. Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica dostupno je na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr.

lisica_vakcina

vakcinacija_lisica_letak_01vakcinacija_lisica_letak_02

Što učiniti ako ugledate zmiju?

E-mail Ispis PDF

      Vezano za informacije o čestim uočavanjima zmija koje ponekad ulaze u stan, kuću ili su viđene u vrtu ili na nekim drugim mjestima gdje se kreću ljudi, obavještavamo Vas da takve događaje prijavite Hrvatskom herpetološkom društvu HYLA na broj 098/ 412 921 gdje ćete moći dobiti upute o ponašanju i radnjama vezanima za njihovo premještanje na pogodnije mjesto, odnosno najbliže prirodno stanište.

Dodatne informacije o Pravilnom postupanju u slučaju susreta sa zmijom možete pročitati OVDJE.

Stranica 2 od 7