Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Novosti » JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine
Srijeda, 17 Kol 2022

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode (NN broj 70/05 i 139/08 i 57/11) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10 i 12/12.), te sukladno Odluci o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine, KLASA: 023-01/13-01/01, URBROJ: 2137-23-13-39 od 16. travnja 2013. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

 

Članak 1.

   Predmet poziva je javno prikupljanje ponuda za davanje na provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine (u daljnjem tekstu: Program), kojeg je izradio Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i koji je verificiran od strane Ministarstva poljoprivrede dana 3. siječnja 2013. godine, te je na njega dobivena suglasnost Župana Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/13-01/3, URBROJ: 2137/01-02/04-13-2 od 4. veljače 2013. godine.

Članak 2.

   Provedbu Programa može dobiti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje lova (u daljnjem tekstu: Provoditelj) i koja ima sjedište na području Republike Hrvatske.

   Provoditelj Programa obavezan je provoditi mjere i radnje sukladno Programu, Zakonu o lovstvu (NN broj 140/05 i 75/09), Zakonu o zaštiti prirode (NN broj 70/05 i 139/08 i 57/11) i Rješenju o Uvjetima zaštite prirode KLASA: UP/I 612-07/11-33/1216, URBROJ: 517-12-04 od 23. siječnja 2012. godine koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a koje jesastavni dio Programa.

   Provoditelj se obvezuje provoditi Program na području Posebnog ornitološkog rezervata „Veliki Pažut", čije su granice određene Uredbom Vlade Republike Hrvatske o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata „Veliki Pažut" (NN 142/11).

Članak 3.

   Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) bez plaćanja naknade Provoditelju povjerava provođenje, a Provoditelj preuzima obavezu provedbe Programa, počevši od dana potpisa Ugovora o provedbi Programa do 31. ožujka 2022. godine.

Članak 4.

   Obvezni sadržaj Prijave na Javni poziv su:

- Naziv, sjedište, kontakt i adresu prijavitelja,

- Rješenje o registraciji za obavljanje lova,

- Dokument o ovlaštenoj i odgovornoj osobi za zastupanje i potpisivanje ugovora,

- Izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe prijavitelja za kazneno djelo nezakonitog lova,

- Dokaz da ima osiguranu lovočuvarsku službu i stručnu osobu za provedbu Programa,

- Pisanu Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će Program provoditi sukladno članku 2. ovog Javnog poziva i da će osigurati financijska sredstva za provođenje Programa,

- Mišljenje jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" o načinu suradnje i mogućnosti sufinanciranja provedbe Programa.

   Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, s naznakom: „Za Javni poziv za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine".

   Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 5.

   Odluku o odabiru Provoditelja za provedbu Programa donosi Upravno vijeće Javne ustanove.

   Podnositelji prijava bit će pismeno obaviješteni o odabiru Provoditelja za provedbu Programa u zakonskom roku.

   Nakon donošenja Odluke o odabiru Provoditelja Javna ustanova i Provoditelj sklopit će Ugovor o provedbi Programa. Dodatne informacije mogu se dobiti u Javnoj ustanovi na broj telefona 048/ 621-790 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Program sa svim njegovim prilozima je dostupan u Javnoj ustanovi, Florijanski trg 4/II, Koprivnica i na njenoj internetskoj stranici www.zastita-prirode-kckzz.hr.

   Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

 

Dokumenti:

Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

Suglasnost župana Koprivničko-križevačke županije

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije