Posebni rezervat Đurđevački pijesci odabran kao pilot lokacija za provedbu pilot projekta Registracija posebnih pravnih režima i informatičkog povezivanja zaštićenih područja

Ispis

Posebni rezervat Đurđevački pijesci čine jednu od tri lokacije na teritoriju Republike Hrvatske koje su odabrane kao pilot lokacija za provedbu pilot projekta registracije režima zaštićenih područja, kulturne baštine i krajolika.

U okviru tog projekta razrađivati će se metodologije određivanja granice zaštićenih područja, kulturne baštine opisanih zakonima/odlukama do razine točnosti dostatne za registraciju režima zaštićenih područja u katastru i zemljišnim knjigama; izradu oglednih geodetskih podloga i elaborata za odabrane pilot lokacije za potrebe registracije u katastru; pripremu i predaju zahtjeva za uknjižbom u cilju registracije zaštićenih područja u katastru i nastavno zemljišnim knjigama te procjenu troškova registracije režima svih zaštićenih područja u Hrvatskoj po kategorijama zaštite po jedinici površine.

U tu svrhu 1. prosinca 2010. godine potpisan je "Sporazum o suradnji u provedbi aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave vezanih za službene prostorne podloge, registraciju posebnih pravnih režima i informatičko povezivanje". Osnova sporazuma je zajednički interes za izradu i razmjenu podloga i drugih podataka na području Republike Hrvatske za potrebe zaštite prirode, kulturne baštine i krajolika; provedba pilot projekta razrade metodologije i registracije režima zaštićenih područja na pilot lokacijama; provedba pilot projekta razrade metodologije režima zaštite kulturne baštine i krajolika na pilot lokacijama te provedba pilot projekta povezivanja informacijskog sustava zaštite prirode Ministarstva, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Državne geodetske uprave.

Prostorne podloge u smislu Sporazuma smatraju se: digitalni ortofoto plan, osnovna državna karta (M 1:5000), topografska karta (M 1:25000), digitalni model terena, digitalni katastarski plan i prostorni prikazi zaštićenih područja, ekološke mreže, kulturne baštine i krajolika.