Poziv za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

Ispis

Na temelju članka 146. i članka 147. Zakona o zaštiti prirode (NN broj 70/05 i 139/08) (u daljnjem tekstu: Zakon), uz suglasnost i Uvjete zaštite prirode Ministarstva kulture KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine (u daljnjem tekstu: Uvjeti zaštite prirode) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje rekreativnog ribolova na području Značajnog krajobraza Čambina KLASA: 324-07/04-01/04, URBROJ: 2137-23-10-78 od 19. listopada 2010. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

POZIV

Za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina

 

 

Predmet poziva je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u  smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Značajni  krajobraz).

 

Koncesijsko odobrenje za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza daje se na vrijeme od 3 (tri) godine. Može ga dobiti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ribolova i uz slijedeće Uvjete zaštite prirode:

1. Ne smije izvoditi bilo kakve zahvate bez ishođenja dopuštenja i utvrđivanja uvjeta zaštite prirode

2. Ne smije narušavati prirodne uvjete koji u zaštićenom području postoje

3. Ne smije dopustiti parkiranje vozila u zaštićenom prostoru ili njegovoj blizini na mjestima sa kojih je moguće onečišćenje tla i voda zaštićenog područja Čambine

4. Rekreacijski ribolov se može obavljati istovremeno s jednim ribolovnim priborom s po jednom udicom ili jednom varalicom

5. Rekreacijski ribolov  može se obavljati u skladu s odredbom o lovostaju za pojedine vrste riba prema posebnom propisu

6. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:

 1. štuka (Esox lucius L.) 40 centimetara
 2. smuđ (Stizostedion luciioperca L.) 40 centimetara
 3. šaran (Cyprinus carpio L.) 40 centimetara
 4. som (Silurus glanis L.) 60 centimetara.

7. U vrijeme obavljanja lova mora ograničiti kretanje ribića u lovnom području

8. Dužan je organizirati sakupljanje i zbrinjavanje otpada izvan zaštićenog područja

9. Mora organizirati čuvarsku službu koja nadzire provedbu ovih uvjeta zaštite prirode.

 

Prijava treba sadržavati:

-          naziv, sjedište, kontakt i adresu fizičke ili pravne osobe;

-          pravne osobe trebaju priložiti rješenje Trgovačkog suda o registraciji pravne osobe;

-          pisanu izjavu da će rekreativni ribolov u vodama Značajnog krajobraza obavljati u skladu sa Uvjetima zaštite prirode i posebnim uvjetima sadržanim u nacrtu Ugovora o koncesijskom odobrenju za obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina.

-          iznos ponuđene cijene naknade Dnevne ribolovne dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova u području Značajnog krajobraza (najniži iznos je 60,00 kuna)

Mjerila za izbor najpovoljnije ponude:

-          boravište fizičke, odnosno sjedište pravne osobe u odnosu na Značajni krajobraz (prednost imaju fizičke ili pravne osobe s područja Koprivničko-križevačke županije),

-          najviša ponuđena cijena naknade Dnevne ribolovne dozvole

-          primjerena organiziranosti kao i financijska mogućnost održavanja ribolovnog područja Značajnog krajobraza te mogućnost potpune provedbe odredaba propisanih Zakonom.

 

5) Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Za poziv za javno prikupljanje ponuda-davanje koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza Čambina” na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, A.Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

 

6) Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

 

7) Nepotpune prijave neće se razmatrati kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave.

 

8) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza donosi Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

 

8) Podnositelji prijava bit će pismeno obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza.

 

9) Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dobivanje Koncesijskog odobrenja za korištenje voda u smislu obavljanja rekreativnog ribolova unutar područja Značajnog krajobraza s najpovoljnijim ponuditeljem Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture sklopit će Ugovor o koncesijskom odobrenju za obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina.

 

10) Dodatne informacije i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na broj telefona 048/621-790 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, na Internet stranici Javne ustanove www.zastita-prirode-kckzz.hr ili na Oglasnoj ploči Javne ustanove, Trg bana Jelačića 15/I, Koprivnica.

 

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

 

 

Na temelju članka 146. točke 4. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 70/05 i 139/08) i uz suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode _______________________________________između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesijskog odobrenja) i _______________ (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesijskog odobrenja) dana _________________sklapa se 

UGOVOR

o koncesijskom odobrenju za obavljanje rekreativnog ribolova

u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina 

Članak 1.

Ugovor o koncesijskom odobrenju za obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuje  međusobna prava i obveze između Davatelja koncesijskog odobrenja i Korisnika koncesijskog odobrenja iz ovog Ugovora. 

Članak 2.

Korisnik koncesijskog odobrenja prilikom obavljanja rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina sukladno dopisu Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-6 od 17. veljače 2010. godine i KLASA: 612-07/09-24/06, URBROJ: 532-08-02-02/1-10-11 od 7. rujna 2010. godine mora poštivati sljedeće uvjete zaštite prirode:

 1. Ne smije izvoditi bilo kakve zahvate bez ishođenja dopuštenja i utvrđivanja uvjeta zaštite prirode
 2. Ne smije narušavati prirodne uvjete koji u zaštićenom području postoje
 3. Ne smije dopustiti parkiranje vozila u zaštićenom prostoru ili njegovoj blizini na mjestima sa kojih je moguće onečišćenje tla i voda zaštićenog područja Čambine
 4. Rekreacijski ribolov se može obavljati istovremeno s jednim ribolovnim priborom s po jednom udicom ili jednom varalicom
 5. Rekreacijski ribolov  može se obavljati u skladu s odredbom o lovostaju za pojedine vrste riba prema posebnom propisu
 6. Najmanje veličine riba koje se smiju loviti su:

-           štuka (Esox lucius L.) 40 centimetara

-           smuđ (Stizostedion luciioperca L.) 40 centimetara

-           šaran (Cyprinus carpio L.) 40 centimetara

-           som (Silurus glanis L.) 60 centimetara.

 1. U vrijeme obavljanja lova mora ograničiti kretanje ribića u lovnom području
 2. Dužan je organizirati sakupljanje i zbrinjavanje otpada izvan zaštićenog područja
 3. Mora organizirati čuvarsku službu koja nadzire provedbu ovih uvjeta zaštite prirode.
 4.  

Članak 3. 

Korisnik koncesijskog odobrenja obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina može dozvoliti samo na temelju Dnevne dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina ( u daljnjem tekstu: Dnevne dozvole)  i to:

 1. Osobama koje sukladno odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu
 2. Osobama bez uvjerenja o položenom ribičkom ispitu ukoliko su one:

-           Hrvatski ili strani državljani koji do kraja godine u kojoj kupuju Dnevnu dozvolu navršavaju 14 godina života,  a u pratnji su ribiča koji posjeduje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

-           Strani državljani koji na temelju dokumenata o položenom ribičkom ispitu posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici Hrvatskoj. 

-           Osobe koje su položile kolegij ribarstva  na VI. ili VII. Stupnju obrazovanja                                         

Članak 4.

Dnevnu dozvolu iz članka 3. ovog Ugovora izdaje Korisnik koncesijskog odobrenja u tri primjerka od čega jedan primjerak zadržava kupac Dnevne dozvole, jedan Davatelj koncesijskog odobrenja, a jedan Korisnik koncesijskog odobrenja.

Svaki primjerak Dnevne dozvole je numeriran i ovjeren pečatom Davatelja koncesijskog odobrenja.

Cijena Dnevne dozvole  kao i raspodjela financijskih sredstava ostvarenih prodajom Dnevnih dozvola je utvrđena od strane Upravnog vijeća Davatelja koncesijskog odobrenja i uz suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Cijena  Dnevne dozvole iznosi ___________________. Prihod ostvaren od prodaje Dnevnih dozvola sporazumno dijele Davatelj  koncesijskog odobrenja i Korisnik koncesijskog odobrenja, od čega  Davatelju  koncesijskog odobrenja pripada 40% ostvarenog prihoda , a Korisniku koncesijskog odobrenja 60% ostvarenog prihoda.

Korisniku koncesijskog odobrenja navedeni prihod služit će za provedbu svih njegovih obaveza iz ovog Ugovora.

Dio ostvarenog prihoda koji pripada Davatelju  koncesijskog odobrenja predstavlja nadoknadu za izdavanje koncesijskog odobrenja za rekreativni ribolov u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Nadoknada za izdavanje koncesijskog odobrenja ) i ta sredstva namijenjena su zaštiti prirode.  

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je nadoknadu za izdavanje koncesijskog odobrenja uplaćivati  jednom mjesečno i to najkasnije do 10-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec na žiro-račun Davatelja koncesijskog odobrenja.

Članak 5.

Sukladno uvjetima iz članka 2 i članku 3 ovog Ugovora: 

 1. Rekreativni ribolov u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina dozvoljen je samo s

      obale u vremenu od izlaska do zalaska sunca.

 1. Dozvoljena dnevna količina ulova iznosi najviše do 3 kg ribe. U dozvoljenu količinu ribe od 3 kg ne ubraja se trofejni ulov jedne ribe koja je teža od 3 kg. Dnevno je dozvoljeno uloviti samo jedan primjerak trofejne ribe.
 2. Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet
 3. Svi primjerci  ulovljenih riba čija je veličina manja od veličine propisane u članku 2 točki 6 iz ovog Ugovora određenih najmanjih veličina riba koje se smiju loviti moraju se odmah vratiti u vodu.
 4. Svi primjerci  ulovljenih riba koji  se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.

Članak 6.

Korisnik koncesijskog odobrenja mora svakodnevno voditi evidenciju o zaduženim i o prodanim Dnevnim dozvolama kao i o dnevno ulovljenoj količini ribe (po vrsti)  u obavljanju rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina, te o tome jedanput mjesečno slati pisano izvješće  Davatelju koncesijskog odobrenja.

Sukladno izlovljenoj količini i vrsti ribe u obavljanju rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina Korisnik koncesijskog odobrenja mora najmanje jedanput godišnje u optimalnom razdoblju izvršiti poribljavanje istom vrstom i količinom izlovljene ribe.

Ribu za poribljavanje treba nabavljati isključivo sa ribnjaka koji redovito prate zdravstveno stanje (prema naređenim mjerama iz Zakona o veterinarstvu) kako bi se izbjeglo prenošenje bolesti i moguća uginuća,  a svaku pošiljku ribe treba pratiti Svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja.

Poribljavanje iz stavka 2 ovog članka Korisnik koncesijskog odobrenja mora izvršiti uz prisustvo predstavnika Davatelja koncesijskog odobrenja i o tome pravovremeno izvijestiti inspekciju zaštite prirode i veterinarsku inspekciju.

U vode unutar Značajnog krajobraza Čambina strogo je zabranjeno unositi alohtone vrste riba.

Članak 7.                       

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je na ključnim ulaznim točkama u Značajni krajobraz Čambina istaknuti obavijesti putem informativnih ploča/tabla da je on Korisnik koncesijskog odobrenja za obavljanje rekreativnog ribolova u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je Davatelju koncesijskog odobrenja i nadležnoj inspekciji prijaviti sve eventualno zamijećene promjene koje bi mogle narušiti i ugroziti obilježja Značajnog krajobraza Čambina.

Članak 8. 

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je sukladno točki 7 iz članka 2 stavka 1 ovog Ugovora u vrijeme obavljanja lova ograničiti kretanje ribića u lovnom području sukladno Uvjetima obavljanja rekreacijskog ribolova u području Male i Velike Čambine (URBROJ: KC-01-2010-1057/01 od 22. 03. 2010. godine) izdanih od strane koncesionara koji gospodari Državnim otvorenim lovištem Repaš br. VI/9, a koji čine sastavni dio ovog Ugovora. 

Članak 9.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je sukladno točki 9 iz članka 2 stavka 1 ovog Ugovora organizirati ribočuvarsku službu.

Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari za područje ribolovnih voda unutar Značajnog krajobraza Čambina (u daljnjem tekstu: Ribočuvari). Ribočuvare koji obavljaju ribočuvarsku službu u ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina imenuje Korisnik koncesijskog odobrenja.     Ribočuvari nadziru provedbu uvjeta zaštite prirode iz članka 2 ovog Ugovora i imaju ovlaštenja propisana Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 10.

Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:

 1. zatražiti dnevnu dozvolu za obavljanje ribolova,
 2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,
 3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet
 4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

Članak 11.

Ako Ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina osobu koja obavlja radnje protivne odrednicama iz ovog Ugovora dužan je u roku od 3 dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru na postupanje i Davatelju koncesijskog odobrenja na znanje.

Ako Ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovog članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.

Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov Ribočuvar izdaje potvrdu s točno označenim predmetima i/ili ulovom po vrsti i količini.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetog ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.

S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulov, do predaje nadležnom sudbenom tijelu Korisnik koncesijskog odobrenja ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 12.

Ribočuvari imaju iskaznicu koja dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti Ribočuvara u ribolovnim vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina.

Iskaznicu iz stavka 1. ovog članka izdaje Korisnik koncesijskog odobrenja. 

Članak 13.

Ribići koji love u vodama unutar Značajnog krajobraza Čambina dužni su Ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijesti u svezi obavljanja ribočuvarskog nadzora te im pružati pomoć u njihovom radu.

Članak 14.

Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.

Članak 15.

            Ribočuvar je dužan Davatelju koncesijskog odobrenja i nadležnoj inspekciji prijaviti sve eventualno zamijećene promjene koje bi mogle narušiti i ugroziti obilježja Značajnog krajobraza Čambina.

Članak 16.

Korisnik koncesijskog odobrenja preuzima svu odgovornost u slučaju bilo kakve nezgode korisnika usluga za koje mu je izdano koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora ili eventualno nastale štete u području Značajnog krajobraza Čambina.                                                                        

Članak 17.

                        Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Ugovora provodi inspekcija zaštite prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

                                                                          Članak 18.

                        Koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora daje se na vrijeme od 3 godine, a stupa na snagu danom potpisivanja ovog Ugovora od strane Davatelja koncesijskog odobrenja i Korisnika koncesijskog odobrenja.

Članak 19.

                        Ugovor o koncesijskom odobrenju prestaje važiti:

 1. istekom vremena na koje je koncesijsko odobrenje dodijeljeno,
 2. smrću Korisnika koncesijskog odobrenja ili prestankom djelovanja pravne osobe Korisnika koncesijskog odobrenja ako se obaveze iz Ugovora o koncesijskom odobrenju ne prenesu na određenog nasljednika odnosno pravnog slijednika
 3. ako je Korisniku koncesijskog odobrenja pravomoćnom odlukom suda ili nadležnog tijela uprave trajno zabranjeno obavljanje djelatnosti za koju je dodijeljeno koncesijsko odobrenje,
 4. ako nastanu razlozi promjenom režima zaštite područja za koje je izdano koncesijsko odobrenje, koji sprječavaju dodjeljivanje odnosno davanje koncesijskog odobrenja na tom području
 5. sporazumnim raskidom Ugovora

U slučaju prestanka koncesijskog odobrenja iz ovog Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Korisnik koncesijskog odobrenja nema pravo na nadoknadu zbog raskida koncesijskog Ugovora.

Članak 20.

 Sredstva ostvarena od Nadoknade za koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora sukladno Zakonu o zaštiti prirode prihod su Davatelja koncesijskog odobrenja i namijenjena su zaštiti prirode.

Članak 21.

Koncesijsko odobrenje iz ovog Ugovora upisuje se u Upisnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Ministarstva.

                                                                          Članak 22. 

Eventualno nastala pitanja i sporove iz ovog Ugovora, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja pitanja i sporova iz ovog Ugovora, iste će riješit nadležan sud.

 

Davatelj koncesijskog odobrenja:                                            Korisnik koncesijskog odobrenja: