Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Novosti
Subota, 16 Lis 2021

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

KLASA: 406-01/21-01/01

URBROJ: 2137-23-21-3

Koprivnica, 8. listopada 2021.

 

Sukladno Odluci o pokretanju postupka prodaje/otpisa službenog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije VOLKSWAGEN POLO Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205 KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 2137-23-21-64 od 21. rujna 2021. godine, koju je donijelo Upravno vijeće Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet nadmetanja je prodaja osobnog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Volkswagen Polo 1,4, Broj šasije: WVWZZZ6NZVW015205, u prometu od 15.07.1996., snaga motora 44 kW, radni obujam 1390 cm3, benzin, s prijeđenih 245.308 kilometara, neregistriran.

Početna cijena je 5.200,00 kuna.

 

II. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

· ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe - kupca

· adresu kupca

· OIB kupca

· ponuđenu cijenu.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!". U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom "IZMJENA" ili "ODUSTANAK OD PONUDE".

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, 48000 Koprivnica, Florijanski trg 4/II, do zaključno 19. listopada 2021. godine u 900 sati. Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica.

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Osobni automobil prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno", čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobil može se razgledati do 18. listopada 2020. godine, uz prethodnu najavu na 048/621-790 ili 098/374-250.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Cjelokupni iznos kupljenog automobila potrebno je uplatiti na IBAN HR5423860021552003663 račun Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac može preuzeti automobil čim uplata bude vidljiva na žiro-računu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, kod gđe. Željke Kolar na broj telefona 048/621-790 ili 098/374-250 ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

RAVNATELJICA

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE:

Željka Kolar, dipl.ing.

 

Tekst objave

Datum objave: 8. listopada 2021. godine

UNESCO proglasio Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država

E-mail Ispis PDF

S ciljem zaštite i očuvanja prirode, a nakon dugogodišnjih napora i uspješne regionalne suradnje Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije, međunarodno koordinacijsko vijeće UNESCO-vog programa „Čovjek i biosfera" (MAB) dana 15. rujna 2021., godine na svojoj 33. sjednici održanoj u Abuji u Nigeriji proglasilo je Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država.

To je prvi u svijetu proglašen rezervat biosfere koji se proteže kroz 5 država: Austriju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju i Srbiju, te predstavlja najveće zaštićeno riječno područje u Europi koje se proteže na gotovo milijun hektara i 700 kilometara riječnog toka i njegovo proglašenje predstavlja proširenje postojećeg bilateralnog rezervata koji je također od strane koordinacijskog vijeća UNESCO-ovog Programa „Čovjek i biosfera", 2012. godine proglašen između Hrvatske i Mađarske.

Novoproglašeni Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država objedinjuje sljedeće rezervate biosfere: Donja dolina Mure (Austrija), Rijeka Mura (Slovenija), Bačko Podunavlje (Srbija) te Mura–Drava–Dunav (Mađarska i Hrvatska).

Kronološki gledano aktivnost uspostavljanju Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država odvijale su se ovim redom:

- 2011. godine bio je njihov službeni početak, kada su ministri zaštite okoliša 5 zemalja: Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije u mađarskom gradu Gödöllőu potpisali Deklaraciju o uspostavi prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav,

- 2012. godine proglašen je hrvatsko-mađarski Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav,

- 2017. godine na području Republike Srbije proglašen je Rezervat biosfere Bačko Podunavlje,

- 2018. godine na području Republike Slovenije proglašen je Rezervat biosfere Mura,

- 2019. godine na području Republike Austrije proglašen je Rezervat biosfere Donja dolina Mure (koji je predstavljao i posljednji preduvjeti za zajedničku nominaciju svih 5 zemalja),

- u rujnu 2019. godine koordinacijski odbori svih 5 zemalja zajednički su izradili nominacijski obrazac za proglašenje prvog petodržavnog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav,

- u svibnju 2020. godine nakon od strane nadležnih ministra Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbijepotpisa nominacijskog obrasca i ministarske deklaracije svi Nominacijski dokumenti predani su UNESCO MAB Tajništvu,

- 15. rujna 2021. godine koordinacijsko vijeće UNESCO programa „Čovjek i biosfera" (MAB) u Abuji u Nigeriji je proglasilo Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država - Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije.

Područje Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država proglašeno je s ciljem očuvanja bioraznolikosti i poticanja održivog razvoja na području koje on obuhvaća. To je značajni ekosustav koji je sačinjen od mozaika vlažnih staništa poput poplavnih šuma, vlažnih travnjaka, sprudova, obala, napuštenih korita i meandara rijeka, te obiluje brojnim rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. On ima zaštitnu, razvojnu i logističku funkciju, čiji je zadatak promovirati skladan suživot čovjeka i prirode, očuvati iznimne prirodne vrijednosti, biološku i krajobraznu raznolikost, davati podršku istraživanju, monitoringu i razmjeni podataka vezanih uz zaštitu prirode, kao i pronalaziti rješenja za očuvanje bioraznolikosti i poticati socio-ekonomski razvoj.

IMG 0868IMG 6626P8264320DJI 0804DRAVA LIFE FOTO 01IMG 0720IMG 2080IMG 6594IMG 7117

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode (NN broj 70/05 i 139/08 i 57/11) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05, 11/05, 14/05, 18/09, 12/10 i 12/12.), te sukladno Odluci o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine, KLASA: 023-01/13-01/01, URBROJ: 2137-23-13-39 od 16. travnja 2013. godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

 

Članak 1.

   Predmet poziva je javno prikupljanje ponuda za davanje na provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine (u daljnjem tekstu: Program), kojeg je izradio Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i koji je verificiran od strane Ministarstva poljoprivrede dana 3. siječnja 2013. godine, te je na njega dobivena suglasnost Župana Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/13-01/3, URBROJ: 2137/01-02/04-13-2 od 4. veljače 2013. godine.

Članak 2.

   Provedbu Programa može dobiti pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje lova (u daljnjem tekstu: Provoditelj) i koja ima sjedište na području Republike Hrvatske.

   Provoditelj Programa obavezan je provoditi mjere i radnje sukladno Programu, Zakonu o lovstvu (NN broj 140/05 i 75/09), Zakonu o zaštiti prirode (NN broj 70/05 i 139/08 i 57/11) i Rješenju o Uvjetima zaštite prirode KLASA: UP/I 612-07/11-33/1216, URBROJ: 517-12-04 od 23. siječnja 2012. godine koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a koje jesastavni dio Programa.

   Provoditelj se obvezuje provoditi Program na području Posebnog ornitološkog rezervata „Veliki Pažut", čije su granice određene Uredbom Vlade Republike Hrvatske o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata „Veliki Pažut" (NN 142/11).

Članak 3.

   Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) bez plaćanja naknade Provoditelju povjerava provođenje, a Provoditelj preuzima obavezu provedbe Programa, počevši od dana potpisa Ugovora o provedbi Programa do 31. ožujka 2022. godine.

Članak 4.

   Obvezni sadržaj Prijave na Javni poziv su:

- Naziv, sjedište, kontakt i adresu prijavitelja,

- Rješenje o registraciji za obavljanje lova,

- Dokument o ovlaštenoj i odgovornoj osobi za zastupanje i potpisivanje ugovora,

- Izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe prijavitelja za kazneno djelo nezakonitog lova,

- Dokaz da ima osiguranu lovočuvarsku službu i stručnu osobu za provedbu Programa,

- Pisanu Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će Program provoditi sukladno članku 2. ovog Javnog poziva i da će osigurati financijska sredstva za provođenje Programa,

- Mišljenje jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" o načinu suradnje i mogućnosti sufinanciranja provedbe Programa.

   Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, s naznakom: „Za Javni poziv za prikupljanje ponuda za provođenje Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine".

   Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 5.

   Odluku o odabiru Provoditelja za provedbu Programa donosi Upravno vijeće Javne ustanove.

   Podnositelji prijava bit će pismeno obaviješteni o odabiru Provoditelja za provedbu Programa u zakonskom roku.

   Nakon donošenja Odluke o odabiru Provoditelja Javna ustanova i Provoditelj sklopit će Ugovor o provedbi Programa. Dodatne informacije mogu se dobiti u Javnoj ustanovi na broj telefona 048/ 621-790 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Program sa svim njegovim prilozima je dostupan u Javnoj ustanovi, Florijanski trg 4/II, Koprivnica i na njenoj internetskoj stranici www.zastita-prirode-kckzz.hr.

   Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

 

Dokumenti:

Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut" za razdoblje 2012./2013. - 2021./2022. godine

Suglasnost župana Koprivničko-križevačke županije

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije

 

Informacije o branju i prodaji proljetnica

E-mail Ispis PDF

      Sukladno Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine broj 99/09.) koji je donesen temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05, 139/08 i 57/11.) određene biljne i životinjske vrste mogu biti strogo zaštićene ili zaštićene.

Proljetnice, kao što suvisibaba (Galanthus nivalis L.), mirisna ljubica (Viola odorata L.), pasji zub (Erythronium dens-canis L.), drijemovci ili zvončići (vrste roda Leucojum) i koje najčešće nalazimo u našim krajevima su zaštićene biljne vrste, te je Pravilnikom o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (Narodne novine broj 154/08.) za njihovo sakupljanje potrebno ishoditi dopuštenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. To dopuštenje odnosi se na sakupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, a ne odnosi se na njihovo sakupljanje za osobne potrebe. Sakupljanje za osobne potrebe smatra se sakupljanje do najviše pet komada podzemnih dijelova, 2 kg stabljike, 1 kg listova, 1 kg cvjetova, 0,5 kg sjemena, 10 kg plodova, 0,5 kg pupova te 1 kg steljke pojedine biljne vrste, dnevno u svježem stanju.

U skladu s Pravilnikom o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nakon podnošenja zahtjeva skupljaču za pojedine biljne vrste rješenjem izdaje dopuštenje za sakupljanje. Nositelji dopuštenja za sakupljanje samoniklih biljaka dužni su Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dostaviti godišnje izvješće o sakupljanju samoniklih biljaka za tekuću godinu najkasnije do 15. siječnja iduće godine.

Za nepridržavanje uvjeta i ograničenja propisanih Zakonom o zaštiti prirode potrebnih za sakupljanje samoniklih biljaka, istim zakonom propisane su novčane kazne u iznosu od 25.000,000 do 200.000,00 kuna za pravne osobe i 7.000,00 do 30.000,00 kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Sve zaštićene kao i one strogo zaštićene biljne vrste sadržane su u Crvenom popisu ugroženih vrsta koji je napravljen temeljem stručne podloge od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode u okviru direktive preuzete međunarodnim sporazumima, te prema pravilima i kriterijima za procjenu ugroženosti divlji svojti koje je propisala Međunarodna unija za očuvanje prirode (eng. IUCN, koja je svjetski autoritet za procjenu ugroženosti živog svijeta te njegovo očuvanje. Sukladno tome prema IUCN-u postoji deset kategorija ugroženosti koje su označene kao:

1 EX - Izumrle  Svojte koje su bez ikakve dvojbe izumrle. Ukoliko se kroz intezivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju ne pronađe jedinka neke svojte, ona se može smatrati izumrlom. 
EW - Izumrle u prirodi  Svojte koje opstaju samo u uzgoju, zatočeništvu ili u naturaliziranim populacijama izvan prvotnog areala rasprostranjenosti. Kao i kod prijašnje kategorije, svojta se može smatrati izumrlom u prirodi ukoliko se kroz intezivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju u prirodi ne pronađe jedinka dotične svojte.
RE - Regionalno izumrle  Svojte izumrle na području koje je obuhvaćeno crvenim popisom ili crvenom knjigom. Kao i kod ostalih „izumrlih" kategorija, potrebno je provesti opsežna istraživanja da bi se svojta mogla proglasiti regionalno izumrlom.
CR - Kritično ugrožene

 Svojte kojima prijeti izuzetno visoki rizik od izumiranja u prirodi.

5 EN - Ugrožene

Svojte kojima prijeti veoma visoki rizik od izumiranja u prirodi.

6 VU - Osjetljive

Svojte kojima prijeti visoki rizik od izumiranja u prirodi.

7 NT - Gotovo ugrožene

Svojte kojima trenutno ne prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogle postati ugrožene.

8 LC - Najmanje zabrinjavajuće

Svojte koje ne priradaju u niti jednu od navedenih kategorija. U ovu kategojriju pripadaju široko rasporstranjene i brojne svojte.

9 DD - Nedovoljno poznate

Svojte za koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se izravno ili neizravno procijenio rizik od njenog izumiranja. Ova kategorija nije ustavri kategorija ugroženosti, već ona ukazuje na potrebu prikupljanja novih podatka o dotičnoj svojti da bi se status ugroženosti mogao odrediti.

10 NE - Vrste koje nisu procjenjivane

Svojte kojima nije određivan status ugroženosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VISIBABA

LJUBICICADRIJEMOVCIPASJI ZUB

Stranica 1 od 6

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »